Přihlašovací jméno
Heslo
Přihlásit
Neodhlašovat
info
Přihlásit pomocí Facebooku

Emulátory magnetického záznamu zvuku

Vlastnosti magnetického záznamu a přehled plug-inů pro jeho emulaci.

Současnému záznamu zvuku vévodí až na výjimky digitální technika. Podíváme-li se ale zhruba o nějakých patnáct dvacet let zpátky, nebylo tomu tak. V nahrávacích studiích byly tehdy pro primární vícestopý záznam a finální mix stále využívány magnetofony. I přes nesporné výhody, které současná digitální technika nabízí zejména v oblasti střihu, mixu, využití efektů a v jiných fázích zpracování nahrávky, existuje celá řada softwarových nástrojů, které se vrací po zvukové stránce do starých dobrých dob a nabízejí více či méně věrnou emulaci charakteru magnetického záznamu.

Princip magnetického záznamu zvuku
Magnetický záznam zvuku využívá pro uchování zvukové informace pohyblivý pásek a pevnou magnetofonovou hlavu. Jedná se o tzv. lineární záznam zvuku. Zvuková infomace je při kontaktu pásku a hlavy uchována v podobě změn magnetizace tzv. magnetických domén, které si můžeme zjednodušeně představit jako miniaturní magnety rozprostřené v tenké vrstvě na mechanickém nosiči - pásku, vyrobeném nejčastěji z polyesteru.

Vývoj magnetického záznamu zvuku na pásek započal již v roce 1928 v Německu a svým principem navázal na magnetický záznam na pohybující se drát, k jehož objevení došlo ještě o několik let dříve. Doposud nevratný mechanický záznam na desky nemohl dále konkurovat záznamu do magnetofonu, který bylo možno libovolně přemazávat a stříhat a to navíc s výhodou postupně se zvyšující zvukové kvality bez rušivého praskotu.

Kromě zdokonalování součástí magnetofonů a pásků došlo k rozvinutí metod vícestopého záznamu: každá stopa nese jinou informaci, stop je 24 i více. Studiové vícestopé magnetofony dosáhly svého vrcholu vývoje v období osmdesátých let, kdy začaly být vytlačovány rozvíjející se digitální technikou - DAT magnetofony, ADATy a hard-disk recordingem.

Postupně mizí ale i digitální magnetofony, které využívají jiný princip uchování informace, ale stále se jedná o lineární a tudíž těžkopádný princip záznamu na pásek.

Rozmach digitální techniky umožnil vznik nelineárního principu záznamu, který známe pod pojmem hard-disk recording. Díky možnostem nedestruktivní editace (střihu), mixáže a volného pojetí časové osy (náhodný přístup k uchované informaci) zcela překonal omezené možnosti magnetického záznamu. Přesto je tu pár věcí, které digitální záznam „postrádá“ a které jsou předmětem napodobení mnoha efektových plug-inů.
Obrázek

Žádoucí i nežádoucí zvukové artefakty magnetického záznamu
Dokud byl k dispozici pouze magnetický záznam zvuku, bylo vše celkem jasné: všechny nežádoucí projevy magnetického záznamu je nutné eliminovat, ale protože to není zcela technicky možné, tak alespoň minimalizovat na únosnou mez. Jak již bylo řečeno, magnetický záznam zvuku dosáhl svého technického vrcholu a bylo nutné nalézt pokračovatele, který by odstranil těžkopádnost celého principu, zejména po stránce vybavování zaznamenané informace (lidově řečeno: který by nebylo nutno přetáčet). Připomeňme si základní zvukové projevy magnetického záznamu zvuku, které jsou mu vlastní a které byly s ukončením jeho vývoje pohřbeny:

Šum pásku - nejtypičtější vlastnost magnetického záznamu zvuku. Vzniká díky náhodné magnetizaci domén ve vrstvě pásku bez zaznamenané informace. Je způsoben nehomogenitami feromagnetické vrstvy pásku. Navíc, dokud není tato náhodná magnetizace vytlačena značnou intenzitou magnetického toku a neuplatní se jev maskování, je přítomen v podstatě stále. Pro potlačení šumu záznamu se využívala různá zařízení. Nejznámějším příkladem jsou reduktory šumu (kompandéry) firmy Dolby. Ty dosáhly svého vrcholu v podobě vícepásmové varianty SR (Spectral Recording), která dokonce díky dosahovaným hodnotám odstupu signál - šum zpočátku konkurovala digitálnímu záznamu v 16bitovém rozlišení.

Saturace (nasycení) pásku - je fyzikálně nemožné, aby magnetická vrsva unesla libovolně velikou magetizaci. Pro každý typ pásku je doporučena určitá nominální hodnota magnetického toku. Po jejím přesáhnutí nedochází k okamžitému nástupu zkreslení, jako je tomu u A/D převodníku při překročení hodnoty 0 dBFS. Zkreslení nastupuje pozvolna a navíc není nelibozvučné - projevuje se spíše jako zhutnění zvukového signálu a zkreslení podobné tomu, které známe např. z elektronkových zesilovačů. Říkáme, že magnetický analogový záznam má tzv. přebuditelnost neboli přemodulovatelnost. To u digitálu zcela chybí.

Omezení frekvenčního rozsahu - úbytek výšek u magnetického záznamu zvuku na pásek je způsoben vlivem tzv. štěrbinové funkce přehrávací (snímací) hlavy - amplituda vyšších kmitočtů postupně klesá. Další ztráty vznikají tzv. demagnetizací rozptylovým polem záznamové hlavy - velikost zaznamenané informace se tímto polem částečně zeslabí a to nejvíce na vyšších kmitočtech, kde je rozptylové pole nejsilnější. Na opačném konci spektra, tedy na basech, dochází k poklesu frekvencí pod určitou hodnotou (např. 20 Hz), což obecně vnímáme jako plus. S rostoucí rychlostí posuvu pásku sice dochází k rozšíření spektra vyšších kmitočtů (dokonce nad hranici slyšitelného rozsahu), ale „ořez“ na basech se transponuje výše. Vyšší rychlost pohybu pásu tedy nemusí být vždy výhodou a jako střed s ohledem na co nejlepší tvar charakteristiky na obou koncích spektra se jeví rychlost 15 IPS (38 cm/s).

Kmitočtová charakteristika - pro každý typ pásku je doporučena kmitočtová charakteristika tak, aby se výsledný signál po přehrání co nejvíce podobal původnímu signálu a aby se využil potenciál materiálu aktivní vrstvy pásku. Jelikož se z principu věci v případě magnetického záznamu nejedná o jednoduchou úlohu, je nutno spektrum jak zaznamenávaného, tak přehrávaného signálu uměle kmitočtově korigovat. Slouží k tomu elektronické korekční obvody, které je nutno na základě normálu - měřicího pásku - nastavovat a kontrolovat u každého studiového přístroje. Výsledkem snahy o vyrovnání charakteristiky je reálný průběh, který kromě zmíněného úbytku na okrajích kmitočtového rozsahu obsahuje v určité míře i zvlnění. Na basových kmitočtech je toto zvlnění největší a v maximech může dosahovat hodnot až plus mínus 3 dB. Jelikož se ale jedná o jakousi zabudovanou ekvalizaci, jde o naprosto charakteristickou součást projevu magnetického záznamu.

Kolísání rychlosti - i ten nejpreciznější studiový magnetofon je mechanický stroj s automatickou regulací otáček. Vlivem různých třecích mechanizmů, opotřebení pásku, kladek a případně i poruch v mechanické nebo elektronické části není rychlost posuvu pásu zcela konstatní. Změna rychlosti pásu se projevuje ve frekvenční oblasti jako kmitočtové vibráto, v amplitudové jako tremolo. Pomalé (dlouhodobé) změny se nazývají „wow“, rychlejší pak „flutter“. Narozdíl od předchozích typů zvukových artefaktů, které jsou pro magnetický záznam typické, jsou wow a flutter vnímány spíše negativně, i když i zde se najdou výjimky a pokud chceme nahrávku opravdu dobově stylizovat, hodí se možnost jejich simulace.

To jsou tedy typické projevy magnetického záznamu zvuku, přímo spjaté s médiem a povahou záznamu. Ve srovnání s digitálním záznamem se jedná o hodně věcí, které s jeho rozvojem zcela vymizely. Zvuková neutralita až sterilita digitálního záznamu sice nevnáší do procesu zpracování nežádoucí artefakty (pomineme-li např. kvantizační zkreslení), ale zvukařům zvyklým pracovat s pásem možná spousta nectností analogového záznamu začala chybět.
V současnosti existuje celá řada možností, jak záznam na analogový pásek využít a vrátit nahrávkám určitý chtěný charakter dřívějších dob. Kromě tradičního způsobu, kdy je výsledný digitální mix „prohnán“ skutečným stereofonním magnetofonem pro získání plnějšího zvuku s analogovou patinou, existuje celá řada softwarových modulů pro emulaci magnetického záznamu.

Waves Kramer Master Tape
Jedná se o plug-in formátu VST, AU, RTAS a AAX (32 i 64-bit) od renomovaného izraelského výrobce. Tento plug-in byl navržen ve spolupráci se zvukovým inženýrem Eddie Kramerem. Je založen na emulaci magnetofonu Ampex 351 a pásku 3M Scotch 207. Svým grafickým provedením patří mezi ty atraktivnější. Dovoluje nastavit záznamovou a přehrávací úroveň signálu, rychlost posuvu (7.5 a 15 IPS), velikost magnetického toku, úroveň šumu a efekty typu wow a flutter. Kromě klasického využití jako masterovacího média nabízí možnost simulace echa - zde se nastavuje délka zpoždění (max. 500 ms), zpětná vazba (počet opakování) a úbytek výšek (LP filtr).
Obrázek

Waves J37 Tape
Tento produkt je čerstvým přírůstkem do rodiny plug-inů firmy Waves. Je založen na emulaci prvního čtyřstopého magnetofonu Studer J37, který byl používán např. v legendárním studiu Abbey Road pro nahrávky Beatles a jiných slavných kapel. Virtuální reprodukce je stereofonní (konkrétně vnitřní stopy 2 a 3). Oproti Kramer Master Tape má ještě detailnější nastavení parametrů včetně volby tří typů pásků EMI. Sekce zpoždění nabízí hodnotu až 2 sec.
Obrázek

Avid Reel Tape Saturation
Tento efekt pochází z rodiny Reel Tape Suite. Ta obsahuje kromě saturátoru ještě produkty Flanger a Delay. Reel Tape Saturation je zaměřen na emulaci obvodů magnetofonu Studer A800 a 3M M79 spolu s modely pásků Ampex 456 a Quantegy GP9. Nabízí nastavení všech základních parametrů jako je rychlost posuvu pásku, vybuzení záznamového zesilovače, předmagnetizaci (Bias), úroveň šumu atd. Jedná se o poměrně kvalitní emulaci páskového zvuku, ale plug-in je vázán pouze na prostředí Avid Pro Tools - podporuje AAX a RTAS formáty, VST ani AU verze není k dispozici.
Obrázek

Universal Audio Studer A800
Tato zdařilá emulace vícestopého (24 stop) magnetofonu pochází z dílen Universal Audio. Je vázána na použití akceleračních karet UAD-2 nebo rozhraní UAD Apollo. K dispozici jsou tři rychlosti posuvu, čtyři formulace pásku, možnosti kompletní kalibrace včetně korekcí, modelování šumu, brumu (50 nebo 60 Hz) atd. Výbornou vlastností je možnost spřáhnutí více instancí pro společné nastavování parametrů na více stopách DAW. Signálovou cestu lze zvolit kompletní (vstupní díl - záznamová hlava - pásek - reprodukční hlava - výstupní díl), nebo částečnou (např. pouze elektronická cesta bez pásu) s využitím kombinovaných hlav Sync (pro synchronní vrstvení - overdub) nebo Repro (hlavní přehrávací hlava). UAD platforma akcelerovaných efektů podporuje standardy VST, AU a RTAS. AAX formát (64-bit) je zatím podporován pouze na Mac OS X, na verzi pro Windows 7/8 se pracuje.
Obrázek

Universal Audio Ampex ATR-102
Podobný plug-in jako předchozí, jen modelovaný vzor je odlišný: jedná se o master (stereo) rekordér. Zajímavostí je možnost volby šířky pásku (hlavy): 1/4, 1/2 a 1 celý palec. Parametry nastavení jsou velmi detailní, stejně jako u Studeru A800. Oba efekty je možno zakoupit ve zvýhodněném balíku Magnetic Tape Plug-In Bundle.
Obrázek

Slate Digital VTM (Virtual Tape Machine)
Do portfolia výrobce Slate Digital zapadá produkt VTM naprosto dokonale. Firma se na modelování analogových zařízení víceméně specializuje a vedle virtuálního magnetofonu najdeme v nabídce také virtuální obvody analogovového mixážního pultu (Virtual Console Collection), virtuální Buss Compressor, masteringové nástroje apod. VTM nabízí hned dvě emulace - Studer A827 s poměrně raritním osazením šestnáctistopou hlavou (běžnější osazení je 24 stop) a Studer A80 také v méně časté variantě v podobě půlpalcové stereofonní hlavy. Oba magnetofony jsou detailně modelovány a nabízí obdobnou variabilitu nastavení jako konkurenti. Zajímavostí je možnost spřažení více instancí plug-inu až v osmi skupinách. Můžeme tak mít např. osm stop pro stopu bicích, čtyři pro vokály, čtyři pro skupinu kytar apod. Každá skupina pak sdílí nastavení změn parametrů kterékoli instance uvnitř skupiny. Plug-in podporuje VST, AU a RTAS formát. Na verzi AAX se zatím pracuje.
Obrázek

Uvedli jsme příklady několika variant virtuálních magnetofonů, které jsou v současné době na trhu. Zdaleka se nejedná o vyčerpávající seznam - mezi kvalitní emulace patří např. i méně známé Nomad Factory MAGNETIC II nebo U-He Satin. V obou případech se jedná o velmi propracované plug-iny s velkým množstvím nastavení.

Závěr
Modelování analogových magnetofonů se stalo bezesporu jedním z hitů virtuálních studií v prostředí DAW. Modelovat lze dnes již prakticky jakýkoli přístroj nebo obvod, který známe ze zlaté éry analogové zvukové techniky. Je pozoruhodné, ale možná také očekávatelné, že se digitální záznam dočkal ve své čistotě takových virtuálních nástrojů, které jej dokáží poněkud „zašpinit“ a zbavit zvukové sterility. Mnoho zvukových mistrů dneška stále vzhlíží k takovým vzorům, jako jsou jen namátkou třeba Bruce Swedien (nahrávky Michaela Jacksona) nebo Michael B. Tretow (ABBA). Ti oba a bezpočet dalších významných zvukových inženýrů pracovali s původní zvukovou technikou, která definovala zvuk pop-music 70. a 80. let, do kterých nás může alespoň ve virtuální podobě přenést některý z dostupných plug-in modulů.

Ondřej Urban, převzato z časopisu PiXEL 2/2014 - http://www.pixel.cz/206
Facebook  Twitter  Google+
PROFIL AUTORA: MgA. Ing. Ondřej Urban Ph.D.
Vystudoval ČVUT (obor Radiolektronika se zaměřením na elektroakustiku), HAMU (obor Zvuková tvorba) a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor skladba). Od roku 2000 působil nejprve jako externí pedagog oboru Zvuková tvorba na HAMU a jako vědecký pracovník v oboru Hudební akustiky (tamtéž). V současné době je docentem na katedře Hudebního zvuku HAMU a vedoucím Zvukového studia HAMU. Ve své profesi se zabývá zvukovou a hudební režií nahrávek pro CD, film, divadlo, ale i dalších zvukových forem (zvuková koláž, znělka, rozhlasový spot atd.). Je tvůrcem mnoha nahrávek (přes 35 titulů na CD) z oblasti hudby vážné i populární. Ve své vlastní tvorbě se zabývá převážně kompozicí hudby elektronické nebo elektroakustické a to jak autonomní, tak užité. Věnuje se hře a improvizaci na klavír a varhany.

Re: Emulátory magnetického záznamu zvuku

Příspěvekod matucha » 21 bře 2014 12:14

Musim rict za sebe, ze me zatim zadna emulace moc nebavi. A to i prestoze jsem si koupil UAD ampexe, kterej mi prisel nejmin povrchni. Vzdycky kdyz ho zkusim pouzit a po case ho vypnu, tak uz zustane vypnutej ;). UAD studer byl pro me to samy jako ampex akorat horsi. Waves Krammer vnimam jako ne uplne hezky mrvitko.

Mozna kdyby udelali emulaci pasu soundtoys...

...zatim teda jsou na tom hezky akorat ty obrazky.
matucha
 
Příspěvky: 4866
Registrován: 24. 5. 2002
Bydliště: Praha

Re: Emulátory magnetického záznamu zvuku

Příspěvekod Ivo » 21 bře 2014 12:28

Jediná emulace, která mě baví (a kterou používám velmi často a bez které bych se nedokázal obejít) je Anamod ATS-1. Ale to je emulace analogová a velmi nelevná ...
Uživatelský avatar
Ivo
Moderátor
 
Příspěvky: 11524
Registrován: 19. 7. 2003
Bydliště: Jablonec nad Nisou

Re: Emulátory magnetického záznamu zvuku

Příspěvekod m4x » 21 bře 2014 19:01

Matucha, sázíš na Soundtoys? Doporučuješ nějaký konkrétní plugin?
Uživatelský avatar
m4x
 
Příspěvky: 399
Registrován: 12. 11. 2009

Re: Emulátory magnetického záznamu zvuku

Příspěvekod matucha » 22 bře 2014 01:58

To byla ciste spekulace, protoze mi prijde ze soundtoys snad jako jediny umej udelat celkem pekny zkresleni v pluginech. Teda pro moje ucho aspon.
matucha
 
Příspěvky: 4866
Registrován: 24. 5. 2002
Bydliště: Praha

Re: Emulátory magnetického záznamu zvuku

Příspěvekod Liquid Sound » 22 bře 2014 20:20

Souhlas se Soundtoys. Miluju jejich věci, ale bohužel zdaleka nemám pro všechny využití. Mám ještě rád hodně použitelný Massey Tapehead. Nic jinýho se mi zatim moc nelíbilo včetně výše zmíněnýho Avid Reel Tape. A u toho co se mi líbí, je to kreativní použítí i tak o hodně menší než u reálnýho hw tj. funguje to jenom v určitejch mezích.

Obrázek
Liquid Sound
Profesionál
 
Příspěvky: 1040
Registrován: 17. 6. 2002

Re: Emulátory magnetického záznamu zvuku

Příspěvekod Brooklyn / juanita juarez » 23 bře 2014 02:19

m4x: primo na zkresleni je provarenej decapitator. ale jinak vsechny pluginy od nich maji na vystupu 'saturacni' okruh, takze je mozny napr. pouzit jejich delay, aniz bys delayoval, a vyuzit jen ruzny barvy saturace, z kterych je mozny si vybrat.
Brooklyn / juanita juarez
Profesionál
 
Příspěvky: 3550
Registrován: 6. 2. 2005

Re: Emulátory magnetického záznamu zvuku

Příspěvekod martindustrbustr » 14 dub 2015 19:57

Původně jsem to chtěl poslat přímo autorovi článku přes redakci, ale to žel nejde. Byla mi doporučena tato cesta.
Omlouvám se všem, kterým bude moje poznámka připadat tzv. mimo mísu. Ale stejně to úplně mimo není, alespoň pro mě ne :-).
Takže:

Zdravím Vás pane Urbane,

mám dotaz a usoudil jsem po přečtení tohohle Vašeho článku, že byste mi mohl, coby odborník na slovo vzatý, pomoci svou odpovědí.
Leccos mi už zodpověděl odstavec Saturace (nasycení) pásku.
O co mi tedy jde.
Dělám si muziku na počítači a občas se mi to daří. Jedná se o něco jako industriál, někdy tvrdší kytara, experimenty se zvukem, samplování a nahrávání v terénu, kolejnice, zábradlí, sušák na prádlo, kraví roh, šepot, elektronické bicí, živé bicí nahrávané v betonovém bunkru a podobné věci. Při zpracování zvuků v počítači někdy dochází k tomu, že dojde k jejich přebuzení. Často jsem však s tímto přebuzením spokojen a až teprve s ním jaksi dosahuji toho správného zvuku. Někdo by řekl, že je to prasárna, amatérismus a kdovíco ještě. Mě je to ale jedno. Důležité je, že jsem s výsledkem spokojen já a mí známí, kteří mou práci ocení a kvitují. Za výsledky svojí tvorby si stojím.
Občas mám však problém s tím, že bych z různých důvodů, nebudu Vás jimi zatěžovat, potřeboval linkou, tzn. sluchátkovým výstupem ze zvukové karty, nahrát některé hudební části a s těmi pak znovu pracovat coby se zvukovými soubory v počítači.
Když to však nahrávám do svého digtálního rekordéru Zoom h1, dochází často k tomu, že ten si s tím neporadí, resp. nahrávka je neúnosně zkreslená. Žel dochází k tomu i třeba když nahrávám linkou živě elektronické bicí. Mimochodem, kupodivu mému Sony Minidiscu walkman MZ N-510 to nevadí, tam dojde jen k mírnému zploštění nahrávky a ne k přebuzení, ale zase mám problém s převodem audio souboru do počítače (starší software minidisc), no nic, s tím Vás nechci unavovat (jen ale prostě nechápu, jak to že mini disc to celkem dokáže nahrát a Zoom ne, přestože jinak Zoom nahrává zvuky a muziku v prostoru perfektně). Kolikrát mě napadlo, že "zlatej tape deck, ten by mi to všechno nahrál tak jak to slyším"- No a při pátrání po internetu jsem narazil na Váš skvělý zevrubný článek o emulaci magnet. záznamu zvuku, s tím, že nejpodstatnější pro mě byly informace o základním charakteru a principech magnetického záznamu zvuku. Konkrétně informace o saturování zvukového pásu. Vyplývá mi z toho, že páska vždycky bude mít větší možnost a schopnost absorbovat přebuzení než digitální nahrávací přístroj. Chápu to správně?
Jenže já potřebuju analogově nahranou věc převést znovu do počítače. Takže bych potřeboval něco, na co můžu analogově nahrávat, a pak aby to ta mašina převedla do wavu a poslala zpět do počítače. Takový přístroj asi neexistuje, že? Napadla mě DATka, ale ta přece taky neumí převádět do počítačových digi souborů, pokud vím. Krom toho ani u ní nevím jak by pojala ty přebuzené nahrávky. Takže co mi zbývá? Nahrávat rovnou do digitálu, z kterého to pak klidně převedu do počítače. Ale jak říkám, zoom mi často nahrávku zkreslí ať nastavuju citlivost jak chci. Minidisc trochu zplošťuje nahrávku a je trochu problémovej se softwarem. Nechce se mi ale veřit, že by neexistovalo nějaké digitální nahrávací zařízení, které by mělo dostatečný frekvenční rozsah takový, aby pojalo i mé hudebně hlukové ´úlety´. A proto se tedy obracím s prosbou o radu na Vás. Napadá Vás něco co byste mi mohl poradit? Tedy samozřejmě kromě toho, ať si pořídím kvalitní nadupaný software s mnoha efekty a dělám všechno na počítači :-). To je sice taky možnost, ale pro mě ta krajní. Já se nějak té úplné digitalizaci mé hudební činnosti bráním :-), resp. důležitá je pro mě i prostě trochu ta, s prominutím, ´prasáckost´ a svéráznost při tvůrčím procesu.
Takže, díval jsem se do Kytar.cz na rekordéry, přenosné, dražší než zoom h1, ale i na ty větší, vícestopé, ale nejsem z těch dat moudrý, nevím, zda-li by to, o co mi jde, ´zmákli´, mají -li na to větší rozsah než zoom h1. Rozumějte: abych prostě nekoupil dražší zařízení a ono to nedělalo prostě to samé co dělá zoom h1. Napadla mě i třeba takováhle ´ulítlá´ věc: co kdyby mi dobře posloužil tenhle nahrávač pro kytaristy a basáky:
http://kytary.cz/tascam-gb-10/HN134482/
Říkám si, že když je to i pro basáky, tak to musí tou linkou být schopno přijímat i nahrát hluboké (´přebuzovací´) frekvence a pro kytaristy zas víc středy i výšky, takže by to mohlo pokrýt celé zvukové spektrum (a třeba i výšky jako hi-hat?). Co myslíte?
Případně: byl by pro mé záměry vhodný některý z těchto rekordérů?
http://kytary.cz/zvuk/rekordery/zaznamove-stanice/
http://kytary.cz/zvuk/rekordery/prenosne-rekordery/
Nebo něco úplně jiného?
Byl bych Vám vděčen za případnou odpověď.
Jsem si vědom toho, že si tímto dotazem vlastně nárokuji Váš čas a znalosti. Možná je to vlastně druh poradenství. Rád bych se Vám i revanšoval za Vaše případné postřehy, rady, tipy a vysvětlení. Třeba byste přijal revanš v podobě dobrého vína, či knihy (pracuji v knihkupectví), které bych Vám zaslal. :-)
Možná je to celé trochu úletový dotaz z mé strany, ale doufám ve Vaši shovívavost a pochopení :-)).
Děkuji.

S pozdravem

Martin Zdražil
Praha


P.S.
Pro jistotu ještě jednou shrnuji o co mi jde: potřebuji nahrávací přístroj, do něhož můžu vést linkovým vstupem zvuk, zvuk často hrubý či přebuzený. Tento zvuk potřebuji pokud možno nezkresleně zaznamenat a pak ho z toho samého přístroje, už v podobě wav souboru, usb připojením znovu odeslat do počítače, a tam ho případně dál zpracovávat nebo prostě už jen vypálit na cd či jinak archivovat.

Ještě jednou díky.
martindustrbustr
 
Příspěvky: 0
Registrován: 14. 4. 2015

Re: Emulátory magnetického záznamu zvuku

Příspěvekod PELF » 14 dub 2015 22:00

Že se do toho motám, možná jsem to ani nepochopil správně, ale na tohle přece stačí běžná zvukovka, u které lze nastavit Input Gain, ne?
PS: Neřekl bych, že přebuzení souvisí s frekvenčním rozsahem...
Uživatelský avatar
PELF
Profesionál
 
Příspěvky: 1892
Registrován: 12. 4. 2007

Re: Emulátory magnetického záznamu zvuku

Příspěvekod komasix » 14 dub 2015 22:06

Ahoj jestli můžu reagovat. Tohle přece nemá nic společnýho se saturací a páskama. Problém podle mne začíná tady
potřeboval linkou, tzn. sluchátkovým výstupem ze zvukové karty, nahrát některé hudební části a s těmi pak znovu pracovat coby se zvukovými soubory v počítači.

Většina sluchátkových výstupů nemá linkovou uroveň s kterou nativně pracuje nahrávací zařízení s linkovým vstupem. Zaměřil bych se na vstupní/výstupní uroveň řetězce. Taky jsem nepochopil (možná moje vina) proč ze zvukový karty posíláš sluchátkovým výstupem něco do nějakýho zařízení aby si to mohl dál zpracovávat?
Obávám se že je tady opět problém s pojmama a oriantací se ve věci. Jestli se pletu tak se omlouvám. Proti sušákum na prádlo a pružinám nic špatnýho. pár sem jich taky už nahrál.
P.S.: hlavně špatnej thread
Uživatelský avatar
komasix
 
Příspěvky: 1074
Registrován: 25. 10. 2007
Bydliště: Plzeň

Re: Emulátory magnetického záznamu zvuku

Příspěvekod developdevice » 14 dub 2015 23:36

Slate Digital VTM - výborná emulace, ostatně jako vše od Slate Digital. Dle mého názoru jedna z nejlepších firem na pluginy v současnosti. Mám od nich vše a nepoužívám prakticky nic jiného.
Uživatelský avatar
developdevice
 
Příspěvky: 136
Registrován: 5. 3. 2014
Bydliště: Plzeň

Re: Emulátory magnetického záznamu zvuku

Příspěvekod U-o » 15 dub 2015 20:36

Slate Digital je fakt dobrej, za směšný peníze se dá pořídit celkem dobře použitelný ReelBus (Toneboosters), naopak Waves Kramer Master Tape je úplný dno a vyhozený prachy.
Uživatelský avatar
U-o
 
Příspěvky: 39
Registrován: 7. 6. 2014

reklama
Facebook  Twitter  Google+