Audio Ease Altiverb 7

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

Audio Ease Altiverb 7

Příspěvek od ales.dvorak »

Nová verze dozvukového plug-inu.
11. 5. 2012

Konvoluční dozvukový plug-in Altiverb nizozemské firmy Audio Ease slouží svým uživatelům už řadu let a odvedl mnoho práce v hudebních i postprodukčních studiích, přičemž leckde se stal standardním dozvukovým nástrojem. Příchod nové verze Altiverb 7 se tedy dal očekávat. Naším úkolem bude podívat se na její novinky i odlišnosti.

Konvoluční dozvuk
Princip činnosti konvolučního dozvuku popsal na stránkách tohoto časopisu velmi názorně kolega Ondřej Urban, když před časem hodnotil Altiverb 5 (PiXEL 2/2007). Ve zkratce jde o to, že lze pořídit impulsní odezvu jakéhokoli prostoru a tu pak aplikovat na každý vzorek cílového zvukového materiálu. Výsledkem je, že tento zvukový materiál dostává více či méně přesné vlastnosti prostoru, v němž byl získán akustický otisk - impulsní odezva. Takovýto způsob získávání dozvukového signálu je vlastně moderní obdobou dozvukové komory, její virtuální podobou. Lze si představit, že zvuk určený k obohacení dozvukem je reprodukován ve zvoleném prostoru a snímán soustavou mikrofonů. Vše ovšem v moderní digitální podobě a s dalšími bohatými možnostmi úpravy výsledného zvuku.

Možnost modifikovat zvukový snímek pořízený v jistém prostoru akustickým otiskem jiného prostoru či dokonce plenéru je velmi lákavá zvláště pro audiovizuální postprodukci, neboť usnadňuje zvukovou charakterizaci např. filmových dialogů natočených postsynchronní technologií. Ale i v hudební výrobě jsou možnosti konvolučního dozvuku využívány, i když poněkud jiným způsobem.

Dnes je na trhu množství konvolučních dozvukových efektů rozličných výrobců. Co konkrétně nabízí Altiverb 7?

Základní přehled
Altiverb 7 je efektový plug-in, který je z důvodu začlenění do různých DAW a zvukových editorů dodáván v RTAS/AudioSuite, VST, Audio Units a MAS podobě. Přímo při instalaci je možno zvolit vhodnou variantu, je však lépe nainstalovat vše pro případ změny hostitelské aplikace. K instalaci je již potřeba mít licenci nahranou na USB klíči iLok. Rozsahem možností ovládání se téměř neliší od svého předchůdce, o některých změnách bude ještě řeč. Protože jde o poměrně čerstvou novinku, není Altiverb 7 zatím stoprocentně kompatibilní. Při testech bylo zjištěno, že Altiverb 7 zatím není funkční v rámci editoru Peak Pro 7, podle údaje výrobce to bude napraveno v příštím updatu. Zatím výrobce garantuje bezchybnou funkci v aplikacích Ableton Live 8, Cubase 4, 5 a 6, Digital Performer 7, Logic Pro 8 a 9, Nuendo 4 a 5, Pro Tools HD, LE/Native 8, 9 a 10, Reaper 3 a 4, Vienna Ensemble PRO 5 a WaveLab 7. Důležitou informací je také to, že aktuálně je Altiverb 7 dostupný pouze pro platformu Mac OS X. Je však jisté, že během krátké doby budou zmíněné neduhy napraveny.
Obrázek
Dvě provedení
Altiverb 7 je dodáván ve dvou provedeních. Verze Regular je dvoukanálová s možností volby vstupně výstupní konfigurace mono-mono, mono-stereo a stereo-stereo.

Impulsní odezvy jsou tedy získány z jednoho nebo dvou reproduktorů a jednoho nebo dvou mikrofonů. Vyšší (a dražší) verze XL je zpracována jako vícekanálová s možnostmi volby vstupně výstupních konfigurací až do formátu 5.1. V tomto případě jsou impulsní odezvy sejmuty čtyřmi mikrofony z jednoho nebo dvou reproduktorů. Dozvuk pro centrální a efektový kanál (LFE) je vytvořen z tohoto materiálu, není tedy získán zvlášť. Znamená to, že Altiverb lze využít nejen jako konvenční dozvukový procesor, ale také jako postprodukční nástroj pro simulaci pozice bodového zdroje zvuku (například dialogu, hudebního nástroje nebo monofonního efektu) ve stereofonním nebo surroundovém prostoru. Verze XL také přidává možnost zpracovávat signály s vyšší vzorkovací frekvencí (176,4-384 kHz), zatímco základní verzi Regular je možno použít do 96 kHz. Obě verze tohoto plug-inu jsou plně automatizovatelné.

Nový vzhled
Od svého předchůdce se Altiverb 7 liší kompletně přepracovaným vzhledem - a je nutno říci, že je to odlišnost prospěšná. Okno efektu je nejen o něco větší, ale hlavně přehlednější. Je laděno do tmavošedé a černé barvy, na jejichž pozadí dobře vynikají jak ovládací prvky, tak i frekvenční grafy a obrázky jednotlivých prostorů, jejichž impulsní odezvy jsou k dispozici v efektové knihovně. Na rozdíl od předchozí verze jsou všechny základní ovládací prvky dosažitelné již z hlavního okna, k podrobnějšímu nastavení je přístup pomocí zásuvných panelů.

Dalším příspěvkem k přehlednosti je nabídka menu umístěná nad hlavním informačním oknem. Žádný z ovládacích prvků tedy není skryt v hlubinách četných menu, vše je přehledné a snadno přístupné. Informační okno dominuje celému plug-inu. Poskytuje všechny důležité údaje nutné k rozhodnutí o volbě impulsní odezvy a její případné modifikaci, tedy obrázek zvoleného prostoru pro základní informaci o jeho velikosti a členitosti a grafické znázornění časového i frekvenčního průběhu dozvuku. Základní ovladač k úpravě doby dozvuku se nachází po levé straně informačního okna spolu s ovládáním korekce velikosti zvoleného prostoru a regulací jasnosti, jejíž funkci se ještě budeme věnovat. Pod informačním oknem pak nacházíme další ovládací prvky pro řízení vstupní a výstupní úrovně, ekvalizace, kmitočtově závislého útlumu a časových charakteristik dozvuku. Jednoduše přístupné je, jak již bylo zmíněno, základní ovládání, podrobnější korekce je možné vyvolat na zásuvných panelech.

Knihovna impulsních odezev
Způsob správy a vyhledávání impulsních odezev, které Altiverb 7 nabízí, byl rovněž zásadně přepracován. Také v tomto případě se jedná o zlepšení, které vede k přehlednější práci s používanými prostory. Vyhledávač má nyní samostatné okno, které nabízí nejen vizuální přehled nabízených prostorů, ale také rozšířené možnosti jejich třídění a vyhledávání. Poskytuje již od počátku možnost vyhledávat impulsní odezvy prostorů podle vizuálního dojmu, což je mnohdy určující vodítko. Další možností je vyhledávání podle kategorií (prostory s hudebním určením, prostředí pro audiovizuální postprodukci, simulaci hardwarových dozvukových procesorů, uživatelem vytvořené odezvy a oblíbené, často používané odezvy). Tím však možnosti vyhledávání nekončí. Altiverb 7 umožňuje vyhledávat i podle názvů, resp. klíčových slov a dokonce umí nabídnout k vytipované odezvě ještě soubor podobných impulsů, takže výběr je pak usnadněn ohraničením požadovaných parametrů, například velikostí, typem prostoru apod. Další možností vyhledávání je třídění podle velikosti a podle abecedy, a to vždy vzestupně i sestupně.
Obrázek
Odezva každého z nabízených prostorů byla vytvořena s různou konfigurací zdroje zvuku a mikrofonů v různých vzdálenostech. Tyto konfigurace má uživatel u každého zvoleného prostoru na výběr, takže může snadno buď akcentovat svůj tvůrčí záměr, nebo jednoduše připodobnit charakter impulsní odezvy svému zvukovému materiálu, což je zejména v oblasti hudební výroby velmi důležité. Součástí vyhledávače je i informace o nových dostupných impulsních odezvách, které je možné ze stránek výrobce stáhnout.
Obrázek
Tvorba vlastních impulsů
Stejně jako Altiverb 6 a řada dalších konvolučních procesorů dává i Altiverb 7 možnost vytvoření a uložení vlastních impulsních odezev. To je velmi užitečné zejména pro audiovizuální postprodukci, neboť je možné lehce získat odezvu prostoru děje a tu pak použít v postprodukci např. dialogů. Nemusí však vůbec jít o nějaký prostor. Tvorba vlastních impulsních odezev umožňuje volně experimentovat a modifikovat základní zvuk v podstatě čímkoli, ať už je to třeba klavírní akord, industriální zvuk či něco zcela jiného, například charakterově zcela odlišný hudební materiál. Oproti předchozímu modelu je i v tomto případě postup zjednodušen. Zatímco k Altiverbu 6 byl dodáván soubor utilit potřebných k vytvoření vlastní odezvy, v případě Altiverbu 7 je vše integrováno do hlavního ovládacího prostředí. Podle toho, co použijeme jako materiál pro vytvoření odezvy (například výstřel, prolaďovaný signál - sweep apod.), volíme jen způsob zpracování. Vzniklá impulsní odezva je okamžitě k dispozici a je uložena do uživatelské složky. Zde se opravdu experimentování meze nekladou, některé výsledky svou specifičností až překvapí a jsou vhodné i pro avantgardní zvukový design. Pro vytvoření věrné odezvy akustického prostoru je naproti tomu nutné najít v požadovaném prostoru nejvhodnější pozici zdroje signálu a mikrofonů. Platí, že optimální pozice snímacích mikrofonů pro získání impulsní odezvy se víceméně kryje s optimální pozicí pro nahrávání.
Obrázek
Obrázek
Práce s Altiverbam 7
Instalace plug-inu Altiverb 7 proběhla bez obtíží. Je při ní třeba počítat s tím, že chvíli trvá, protože se instaluje celá knihovna impulsních odezev a to i tehdy, byl-li předtím provozován Altiverb 6. Starý Altiverb je přepsán novým a nemusí se tedy odinstalovat. Mimo to jsou impulsy pro Altiverb 7 zpracovány v novém formátu a přibyly i některé nové, zejména plenérové odezvy.

Impulsní odezvy akustických prostorů aplikované na cílový zvukový materiál znějí velmi přirozeně, ale to neznamená, že je lze za všech okolností použít tak, jak jsou nabízeny. Prvotní představa, navíc často akcentovaná v propagačních materiálech všech výrobců konvolučních dozvukových procesorů, že nahrávka bude po aplikaci impulsní odezvy znít jako v Rudolfinu, v sále Berlínské filharmonie apod., neplatí.

Problematika dozvučování je mnohem složitější a při volbě vhodné impulsní odezvy je ve hře mnoho proměnných, často i poněkud iracionálních. Proto je dobře, že Altiverb 7 nabízí celou řadu nastavovacích a regulačních prvků. Jejich přítomnost v Altiverbu staví pomyslný most mezi dozvukovým procesorem konvolučním a algoritmickým, jehož typickým příkladem jsou výrobky firmy Lexicon. Je to jednak ekvalizace, dále možnost volby útlumu ve třech kmitočtových pásmech (upravující pohltivost či odrazivost), modifikace časových parametrů dozvuku (pre Delay a Attack), velikosti výchozího prostoru a jasnosti dozvuku. Posledně jmenovaný parametr však nelze spojovat s akustickým kritériem míry jasnosti prostoru. Jde pouze o kompromisně navrženou ekvalizaci v oblasti vyšších kmitočtů sloužící k rozjasnění zvuku. Nastavení tohoto parametru navíc není nijak cejchováno, takže jeho použití je čistě experimentální. Praxe ukázala, že zatímco v oblasti audiovizuální postprodukce lze s výhodou použít odezvy typických prostředí (obývací pokoj, interiér auta apod.), v hudební výrobě je vždy nutno postavit dozvuk originální, byť vycházející z prostoru s konkrétními akustickými vlastnostmi. Altiverb 7 poskytuje uživateli dostatek tvůrčích možností. Ve specifických případech, kdy charakter zdrojového prostoru až příliš ovlivňuje cílový zvukový materiál, je lépe sáhnout po dozvukovém zařízení algoritmického typu.

Závěr
Altiverb 7 je výborným tvůrčím nástrojem pro práci s umělým dozvukem. Najde uplatnění jak v audiovizuální, tak i hudební výrobě. Jeho účinky však, zvláště v oblasti hudební, zasahují až do estetické struktury nahrávky, protože použití neoriginálních akustických atributů má na významový plán hudební nahrávky nezanedbatelný vliv. To je ovšem téma na zcela jinou debatu a Altiverbu 7 se vlastně netýká.

Aleš Dvořák

Výrobce: Audio Ease
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět