iZotope RX 4

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

iZotope RX 4

Příspěvek od ales.dvorak »

Od restaurování zvukových souborů ke kompletní postprodukci.
22. 12. 2014

ObrázekNení tomu tak dávno, co firma iZotope uvedla na trh program pro restaurování zvukových souborů iZotope RX 3. Informaci o něm a zhodnocení jeho vlastností a užitné hodnoty jsem v tomto časopise přinesl zhruba před rokem a ještě před tím jsem informoval i o verzi RX 2. Je tedy možné vidět optikou několika let, jak se měnil názor výrobce na zaměření této užitečné aplikace a její určení. Na příkladu právě tohoto programu je velmi dobře vidět vývoj pohledu výrobce na zacílení výrobku na poněkud jinou skupinu uživatelů, než tomu bylo v předchozích verzích. Společnost iZotope, stojící na výzkumných základech, totiž staví vývoj a směřování svých produktů na přední místo firemní strategie. To je samozřejmě chvályhodné, je však důležité posoudit, jak se tato strategie protíná se zájmy a potřebami potenciálních uživatelů a zda je existence nové verze s novými vlastnostmi dobrým důvodem pro její zakoupení a používání.

V případě aplikace iZotope RX 4 spatřuji v tomto ohledu značný posun a změnu orientace na poněkud jinou skupinu uživatelů. Nejde již jen o prvotní určení programu jako nástroje na opravu technicky poškozených zvukových souborů (brum, výpadky signálu apod.) či odstraňování nežádoucích ruchů ve spektrální oblasti, nýbrž o komplex postprodukčních funkcí, kdy restaurační nástroje jsou pouze jednou skupinou z řady dalších, zaměřených mnohem šířeji. S touto změnou orientace na poněkud odlišnou skupinu uživatelů přišel již RX 3. Jeho nástupce pokračuje ještě dále a jak si na přehledu nových funkcí ukážeme, je zacílen do oblasti multimédií, konkrétněji audiovizuální tvorby. Program iZotope RX 4 mnohem více využijí tvůrci zpracovávající zvukovou složku audiovizuálních děl. Nejde již jen o to vyčistit hudební nahrávku od nežádoucích ruchů, což se stalo víceméně nutnou součástí současného hudebního masteringu, jde mnohem víc o komplexní zpracování různorodého zvukového materiálu, který má ve výsledku koexistovat v auditivním nebo audiovizuálním díle.
Obrázek
Dvojí tvář
Tak jako některé další produkty iZotope existuje i RX 4 ve dvojím provedení. Jde o firemní strategii, jak nalákat uživatele pomocí základní varianty a informovat je o funkcích varianty pokročilé (Advanced). V minulém článku o RX 3 jsem psal o tom, že pro naprostou většinu úkolů v oblasti hudebního masteringu postačí základní provedení i na profesionálním pracovišti. V případě RX 4 to již platit přestává. Má-li být RX 4 využit v profesionální praxi v oblasti zvukové postprodukce, je třeba mít provedení Advanced. Pouze to totiž obsahuje funkce, které jsou do značné míry revoluční a umožňují zrychlení a optimalizaci postprodukčního procesu. V podmínkách masteringu hudebních nahrávek však stále plně vyhoví základní provedení. Nutno také připomenout, že cenový rozdíl základního a pokročilého provedení je značný a varianta Advanced je pro menší pracoviště nebo pro domácí studia obtížněji dostupná.

Starý známý v novém
Vzhled iZotope RX 4 vychází z designu jeho předchůdce RX 3. Je pouze mírně graficky modernizován ve smyslu mírného zaoblení symbolů na ovládacích panelech, avšak nedošlo k žádné změně v rozložení ovládacích prvků mimo té, že na postranním panelu přibyly nové. Jejich ikony jsou natolik intuitivní a názorné, že orientace v nástrojích nepřináší obtíže. Uživatel zvyklý na RX 3 (a dokonce i na RX 2) může s RX 4 začít bez problémů okamžitě pracovat. V prostředí Mac OS je výraznou novinkou možnost volby zobrazení Full Screen. Je to vlastnost převzatá z moderních textových editorů, motivovaná podle výrobců tím, že při zobrazení na celý monitor uživatel není rušen viditelnými podloženými okny a postranními panely a může se soustředit na tvůrčí práci. V případě textových editorů je to příjemné, vznikal tak i tento text, ale u složitějšího pracovního nástroje, jakým je RX 4, tuto myšlenku nesdílím. V případě, kdy nejde o rutinní práci s jedním nástrojem, ale o komplexní postprodukční činnost, je naopak potřeba být v těsném kontaktu s nabídkami menu. Celomonitorové zobrazení je jistě efektní a estetické, usnadnění práce však nepřináší.

Stejně jako v případě RX 3 musím i nyní v souvislosti se zobrazením vytknout dva základní momenty, které práci s RX 4 stále komplikují a výrobce patrně nedostal patřičnou zpětnou vazbu k odstranění těchto nepříjemných maličkostí. Jednou z nich je stálá absence indikátoru chování kurzoru. V pracovním okně stále není nijak indikován stav chování kurzoru (vrací se na výchozí pozici, nebo zůstává na pozici zastavení přehrávání). Při vyhledávání porušených míst v rozsáhlém audiosouboru znamená nesprávné nastavení režimu kurzoru nepříjemnou ztrátu času způsobenou opakovaným vyhledáváním potřebné pozice v případě, že se kurzor bez varování vrátí na začátek přehrávání. Příkladem řešení budiž rozšířená DAW aplikace Pro Tools, kde byl tento problém již dávno ošetřen indikátorem na pracovním panelu. Druhou věcí, která mírně komplikuje práci s aplikací, je fakt, že v případě aktivování funkce Undo není připojen název úkonu, kterého se Undo týká. Není to samozřejmě nic fatálního, ale při dlouhotrvající práci v oblasti, kde se obsluha nevyhne občasnému experimentování, je pouhé Undo bez upřesnění (např. Undo Denoise) zdrojem pochybností, který úkon byl právě odvolán. Situaci poněkud napravuje standardně přítomná historie všech provedených zásahů, ale i v té se lze v případě dlouhého seznamu ztratit.

Nové užitečné funkce
Zájemce o zevrubný popis restaurační a postprodukční aplikace RX odkazuji na předchozí článek věnovaný RX 3. Bylo by totiž zbytečné nyní v případě RX 4 vše opakovat, neboť uvedené informace jsou stále platné. Svým produktem RX 3 určil iZotope cestu, kterou se hodlá dále ubírat a tato nastolená koncepce přetrvává i v případě RX 4. Obecně lze potvrdit, že základem této koncepce je myšlenka „vše v jednom“, která znamená to, že RX 3 ani 4 již nelze pokládat pouze za jednoúčelový nástroj, ale za aplikaci sdružující rozličné funkce v takovém výběru, který umožní provedení postprodukce či masteringu, aniž by bylo nutné z aplikace vystoupit. Je to současný trend i v případě DAW, jejichž výrobci se snaží o totéž. Zatímco standardní stereofonní aplikace (tzv. masteringové, z nichž však bylo třeba přejít do další, umožňující např. vypálení CD) jsou na ústupu, takový komplexní nástroj, jakým je RX 4, je příkladem, kudy se bude další vývoj ubírat. Stěžejním prvkem je v tomto ohledu možnost integrace s DAW, o níž bude ještě řeč.

Nebudu tedy opakovat, co již bylo napsáno, ale zaměřím se na přehled nových funkcí, jimiž je RX 4 vybaven. Východiskem tohoto přehledu bude provedení Advanced, protože tam je soustředěno to nejzajímavější. Z následujícího přehledového komentáře nových funkcí bude jasně patrné, že nový iZotope RX 4 je dominantně orientován na postprodukci v audiovizuální oblasti, neboť většina nových funkčních modulů je směřována ke sjednocení rozličného zvukového materiálu, který má fungovat v rámci nějakého celku, jímž může být například dokument, film nebo zvukový kompilát. Základem činnosti těchto nových nástrojů je vždy komplexní analýza zvukového zdroje, která je koneckonců principem činnosti aplikace RX od samého počátku.
ObrázekObrázek
Modul EQ Match je koncipován pro řešení problematiky sjednocení spektrálního charakteru různých zvukových zdrojů cestou analýzy ekvalizace jednoho zvuku, přenosu na zvuk cílový a provedení rozdílové ekvalizace. Připomínám, že podobný modul byl implementován již v počátečních verzích aplikace Ozone, ale jeho ovládání bylo dosti krkolomné. Pro načtení zdrojové charakteristiky a její aplikace jsem vždy raději použil manuál. V RX 4 je použit algoritmus ovládání podobný jako ve standardních odšumovacích programech - tedy automatické načtení a následná aplikace.

Dalším zajímavým nástrojem je Ambience Match. Při získávání materiálu např. v dokumentaristice jsou jednotlivé příspěvky zpravidla natočeny v prostředích s různým hlukovým pozadím, některé dokonce bez pozadí. Ambience Match má za úkol na základě analýzy zvukových zdrojů zkonstruovat (čili vlastně interpolovat) hlukové pozadí těchto zdrojů a vytvořit tak jednotný rámec např. pro nasazení dialogů získaných ve studiu postsynchronní metodou.

ObrázekModul Leveler je určen ke sjednocení úrovně jednotlivých zvukových příspěvků. To je v případě vytváření kompilací velmi užitečné, ale nikoli neobvyklé, byť se tato úloha dříve prováděla pomocí subjektivní sluchové analýzy. Zajímavější ovšem je nástroj Loudness, který zvukový materiál nejen analyzuje z hlediska hlasitosti (v jednotkách LU), ale dokáže hlasitost upravit tak, aby odpovídala požadavkům některého z hlasitostních doporučení (např. EBU 128). To je opravdovým dobrodiním v závěru masteringového procesu, kdy bylo dříve často nutné postupovat metodou pokus - omyl. Ke kontrole výsledku je do RX 4 Advanced implementován měřicí nástroj iZotope Insight, který jsem před časem také recenzoval jako samostatný produkt.

Modul Dereverb (obsažený již v RX 3) je svou podstatou tak trochu pohledem za hranice všedních dnů. Odstranění nebo alespoň zkrácení dozvuku bylo snem zvukařů již odedávna a tvrdilo se, že to na rozdíl od prodloužení dozvuku není možné. Aplikace RX 4 tuto možnost nabízí. Přestože ze všech odstraňovačů dozvuku zní ten v RX 4 nejlépe, najde uplatnění hlavně v oblasti forenzní analýzy (zlepšení srozumitelnosti) nebo dokumentaristiky (záběry pořízené skrytou kamerou s kompromisním, málo srozumitelným zvukem). Hudební výroba zatím na svůj odstraňovač dozvuku čeká a stále platí, že lépe je natočit materiál ve vhodném prostoru - pokud je to ovšem možné.

Z funkcí, které jsou společné oběma provedením iZotope RX 4, je třeba upozornit zejména na Dialogue Denoiser, což je modul určený k odstranění šumu a hluku z dialogových zvukových souborů. Na základě příznačné sonické charakteristiky dialogu (obecně tedy lidského hlasu) zpracovává tento modul dialogové soubory v reálném čase, což je při dnešních požadavcích na efektivitu zpracování nejrychlejší postup. Ať se to zdá jakkoli paradoxní, je v tomto případě klasický offline výpočet časově náročnější.

V této oblasti ošetření zvukových souborů od nežádoucích tonálních hluků se uplatní i nový adaptivní odstraňovač brumu. Je koncipován tak, aby byl schopen reagovat na proměnlivý brum a neustále tomu přizpůsobovat své nastavení. Odpadá tedy rozdělování souborů na části podle charakteru brumu.
Obrázek
Obrázek
Clip Gain je obdobou funkce známé z rozličných DAW jako tzv. nedestruktivní křivky hlasitosti. Jeho přítomnost v RX 4 jen potvrzuje zaměření na postprodukci, kde bývá jedním z posledních úkonů např. při koncipování CD.
Obrázek
Zdaleka nejzajímavějším modulem obou provedení je bezesporu RX Connect. Tento plug-in, který je při instalaci inkorporován do DAW, odstraňuje jednu z potíží plug-inové podoby produktů RX, totiž obtížné a nepřesné ovládání s omezenou možností kontroly výsledku. RX Connect umožňuje odeslat vybraný úsek audia (typicky klip nebo region) do aplikace RX 4, upravit jej a vrátit zpět do hostitelské DAW na místo poškozeného zvuku. Tento postup, v některých aplikacích dávno běžný, představuje v interakci DAW a RX novou dimenzi směřující opět ke zvýšení efektivity práce.

Další funkce RX 4 jsou buď převzaty z předchůce RX 3, nebo na něj přímo navazují. Není tedy třeba je nijak detailně rozebírat.

ObrázekUvedení do provozu
Instalace softwaru jako v případě starších verzí nepředstavuje žádný problém. Opět je třeba připomenout fakt, že mimo autorizaci pomocí klíče iLok umožňuje výrobce i jednoduchou aktivaci celkem na třech počítačích. To je velkorysé.

O jednoduchosti však nelze mluvit v souvislosti se skutečností, že výrobce, který koncipoval RX 4 jako intuitivní produkt, zvolil nové algoritmy ukládání zpracovaných souborů. V menu File již nefigurují staré známé a nezaměnitelné položky Save a Save as, nýbrž Save RX Document (tedy vlastně jen popis provedených změn), který lze patrně zpětně restaurovat ve zvukový soubor. Náhradou obecně známých ukládacích příkazů je pak Overwrite Original File. Je to podobný jev jako funkce Duplicate v některých nových verzích textových editorů. Nu, bude potřeba si zvyknout...

Závěr
Program iZotope RX 4 je opět velmi zdařilým výrobkem. O jeho zacílení jsem doufám přinesl dostatek důkazů. Důležité je, že v žádné z oblastí použití neslevuje z předchozích kvalit. Kdo potřebuje zpracovávat především stejnorodý hudební materiál, zůstane možná u předchozí verze. Zvukaři audiovizuálních děl a forenzní analytici však iZotope RX 4 velmi uvítají.

Výrobce: iZotope
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.

Aleš Dvořák
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět