iZotope RX Final Mix a RX Loudness Control

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

iZotope RX Final Mix a RX Loudness Control

Příspěvek od ales.dvorak »

Příspěvek ke zkvalitnění masteringového procesu zvukových nahrávek.
1. 10. 2015

Společnost iZotope je jedním z nejvýznamnějších výrobců pluginů a samostatných aplikací pro zpracování zvuku. Je, jak je také známo, vybudována na výzkumných základech a výsledky zkoumání uvádí do praxe v podobě svých výrobků. Při pohledu na její výrobní program lze vysledovat mimo jiné stále sílící důraz na produkty z oblasti masteringu. Reprezentativním příkladem z produkce iZotope může sloužit komplexní modulární plug-in (a dnes v 6. verzi i samostatná aplikace) Ozone, do masteringu zasahuje do jisté míry i rekonstrukční a opravný produkt RX (nyní ve verzi 4). Vznikají ovšem i produkty jednoúčelové, přesně zacílené na konkrétní fázi masteringového procesu.

V dnešní recenzi se budeme zabývat dvěma pluginy právě z oblasti masteringu, oba mají velmi úzkou vzájemnou souvislost v masteringovém procesu. V žádném případě to však neznamená, že by nebylo možné použít je samostatně.

O tom, co je mastering, nebudeme v tomto článku dlouze diskutovat. Mastering je totiž téma na na celou sérii článků, a protože o něm panuje mezi zvukařským národem mnoho mýtů a nepravd, zasloužilo by si toto téma zamyšlení přinejmenším disertační. Nutno ovšem připomenout, že zahraniční literatura téma masteringu probírá méně skoupě, příkladem stěžejního autora je Bob Katz. Pro naše účely nyní postačí, budeme-li o masteringu uvažovat jako o dnes již nezbytném závěrečném technologickém kroku v procesu vzniku zvukové nahrávky (všimněte si, že nepoužívám výrazu hudební, ale zvukové, tedy že pokládám mastering za obecně fungující). Důležité pro naše úvahy je také to, že mastering lze nahlížet ze dvou aspektů. V aspektu estetickém jde o technologii žánrově podmíněnou, v aspektu technickém za závaznou. Znamená to, že zvukový mistr (chcete-li masteringový inženýr) volí v závislosti na zpracovávaném žánru takový sled postupů a míru jejich uplatnění, které jsou pro daný žánr esteticky adekvátní a zároveň nese zodpovědnost za to, že výsledný materiál (zvukový mix hudebního či audiovizuálního díla) bude mít takové technické parametry, aby splnil současné normy a doporučení a bez problémů prošel technickou kontrolou na vysílacích pracovištích i v duplikačních provozech. A právě na oba zmíněné aspekty - eststický a technický - se zaměřil iZotope ve svých dvou novinkách, pluginech RX Final Mix a RX Loudness Control. Již jejich názvy napovídají, že jsou zamýšleny jako navazující objekty masteringového řetězce.

Probereme si tedy nyní oba pluginy tak, jak se uplatňují v procesu masteringu. V obou případech by mělo jít o poslední články řetězce, ale při tomto uvažování je třeba mít na paměti, v jakém formátu master odevzdáváme. Pokud totiž je součástí masteringového procesu i downsampling a především snížení bitové hloubky (typicky mastering CD nebo komprimovaných formátů), musí být jako poslední provedena tato operace a veškeré zvukové úpravy je nutno dělat před změnou bitové hloubky, tedy před aplikováním ditheringu. Lze si také představit, že algoritmy obou nových pluginů jsou natolik složité, že je lépe je aplikovat v co nejvyšším bitovém rozlišení, aby nedošlo k degradaci signálu. Jak se tedy nové pluginy používají a jaký je jejich přínos?

RX Final Mix
První z novinek je plugin určený k závěrečné zvukové úpravě, RX Final Mix. Na úvod seznámení s ním je třeba říci, že byl vytvořen plně v souladu se současným trendem minima ovládacích prvků a maximálně intuitivního ovládání. Je bohatě vybaven presety, což znamená, že každý uživatel má možnost si bez problémů vybrat nastavení pro svoji úlohu. Pokud bych měl být v této chvíli opět trochu obecnější, je vidět, že tato situace potvrzuje dnešní směřování zvukové tvorby od hlubokých ználostí jejích zákonitostí k intuitivnímu experimentu ve smyslu „co se mi líbí, je dobré“. Na druhou stranu, co největší usnadnění procesu vzniku nahrávky je užitečné na pracovištích, kde se nepěstuje ani tak zvuková tvorba jako zvuková výroba. V dnešním mediálním světě je takových pracovišť většina a audiovizuální produkce by bez nich nebyla možná. Podle mého ohledání tento plugin míří právě tam, tedy do světa zvukové výroby, kde se může stát významným pomocníkem.
Obrázek
RX Final Mix přináší možnost rychlé a efektivní frekvenční a dynamické úpravy zvukového materiálu těsně před úplnou finalizací. Skládá se ze dvou základních modulů, a to ekvalizeru a limiteru, jehož algoritmus je založen na detekování hodnoty dBTP, neboli True Peak. To by dnes nebylo nic neobvyklého, i předchozí produkty iZotopu (Ozone) i jiných výrobců do dovedou. Novinkou je hlavně implementování dynamického ekvalizéru, tedy takového, jehož nastavení se při průchodu signálu podle potřeby mění. Připomínám, že pro menší experimentátory je k dispozici i ekvalizér statický.

Dynamický ekvalizér je vlastně ekvalizér s chováním (balistikou) kompresoru. To znamená, že příslušné frekvenční pásmo ovlivňuje v závislosti na předem nastaveném prahu (Treshold). Lze tedy nastavit, že příslušný frekvenční zásah není globální, ale nastane jen tehdy, je-li to zapotřebí. Ekvalizér Final mixu je osmipásmový, přičemž práh nasazení účinku, zmíněný Treshold lze nastavit pto každé pásmo zvlášť. Optimální manuální konfigurace celého dynamického ekvalizéru je ovšem velmi pracná, ověřil jsem si, že v tomto případě je lépe spoléhat na presety, byť i částečné modifikované.

Limiter s třemi nastavitelnými průběhy (Clear, Smooth a Thick) pracuje s psychoakusticky podmíněným algoritmem, který předem vyhodnocuje příchozí signál a reaguje velmi rychle na signály tranzientního charakteru, zatímco mnohem pomaleji zpracovává signály trvalejší, zejména na nízkých frekvencích. Limiter má za úkol zajistit nepřekročitelnou hranici měřeno v dBTP. Jeho indikátory však nelze využít pro ověření celkové integrované hlasitosti a dynamického rozsahu. Limiter má tedy funkci spíše ochrannou.
Obrázek
Jestliže jsem dosud vyzdvihoval použití tohoto pluginu v závěru masteringového procesu, musím připomenout i to, že pracuje nejen v monofonním a stereofonním režimu, ale podporuje surroundové formáty až do 7.1. Z toho vyplývá možnost jeho použití i pro dílčí úpravy jednotlivých submixů (Stems), jako jsou efekty, ruchy, dialogy atd. V surroundových formátech přináší také užitečnou možnost precizního nastavení efektového kanálu (LFE), které bývá se standardní výbavou DAW problematické. V závěrečném mixu jej lze použít opět, ovšem s jiným nastavením.

Presetová výbava je přebohatá a přitom přehledně členěná. Je rozdělena na základní skupiny Dialogue, Master a Music, uvnitř skupin jsou připraveny presety téměř pro každou příležitost. Všechna nastavení směřují k odstranění nedostatků, které mohou vzniknout chybnou mixáží, ať již submixů nebo celku.
Vizuální zpracování navazuje na grafický styl, který do portfolia iZotopu přinesl Ozone 6. Tento styl je je přehledný a graficky čistý. iZotope v něm překonal strohou technicistnost předchozích produktů, která již začala vycházet z módy.

Při aplikaci pluginu RX Final Mix jsem se přesvědčil o tom, co bylo patrné z konstrukce pluginu, ale především z presetové výbavy. Final Mix je vhodný především na pracoviště zvukové výroby, audiovizuální tvorby a práce s mluveným slovem. Méně vhodný je pro čistě hudební projekty, protože v tomto případě přetváří zvukový materiál do podoby poněkud neutrálního, i když vlastně příliš krásného produktu. Při testu na symfonickém materiálu jsem pozoroval ztrátu autenticity hudební live nahrávky pořízené ve známém sále s charakteristickými akustickými vlastnostmi. Tyto charakteristiky byly použitím pluginu Final Mix poněkud setřeny. Naproti tomu aplikace RX Final Mix v oblasti audiovizuální tvorby je rozhodně přínosem a to i pro mastering filmové hudby. Tam je totiž neutralita nahrávky zcela na místě, stejně jako rozšíření zejména okrajových částí spektra.

Při úpravě materiálu mluveného slova ve spojení s hudbou a komplexního signálu rozhlasové hry bylo znát celkové pročištění mixu, způsobené právě dynamickým ekvalizérem. Ten omezuje nepříjemný akustický jev zvaný maskování, a proto celkově mix pročišťuje směrem ke srozumitelnosti a nezastřené zvukové barevnosti. Používání pluginu RX Final Mix vyžaduje v jistém smyslu kázeň, zejména při aplikaci na hudební (klasický) materiál, abychom nevytvořili produkt bezchybný, ale současně nepravdivý.

RX Loudness Control
Druhým pluginem, který na Final Mix logicky navazuje a je opravdu posledním článkem celého procesu, je RX Loudness Control. Mohla by vzniknout otázka, proč tento nový plugin, když problematiku měření hlasitosti a dynamického rozsahu iZotope úspěšně vyřešil v produktu Insight. RX Loudness Control však není pouze indikátorem hodnot hlasitosti, ale aktivním procesorem, který má za úkol provést takovou úpravu hlasitosti a dynamického rozsahu, která odpovídá nastavené hlasitostní normě, resp. doporučení.
Obrázek
O měření a úpravě hlasitosti, příslušných normách a metodice měření rovněž nebudeme diskutovat, ostatně tato problematika byla na tomto serveru již několikrát probírána, např. zde. Důležité však je, že normy a doporučení začínají být brány čím dál více vážně a že pro mnoho broadcasterů jsou doporučení (např. EBU R128 v České televizi) již závazná. O to je důležitější, že Loudness Control na konci masteringového procesu zajistí automatické provedení takových úprav, aby audiomateriál příslušné normy splnil a mohl být vysílán.

Jak RX Loudness Control pracuje? Nejprve analyzuje audiosignál (s možností uložení nebo exportu této analýzy) a poté na základě nastavené normy třemi způsoby signál upraví, aby byl s normou v souhlase. Nejobvyklejším způsobem je přidání úrovňové konstanty, která neovlivní dynamický rozsah zvukového materiálu. Teprve je-li to nezbytné, nastupuje RMS kompresor pro úpravu krátkodobých hodnot hlasitosti a nakonec True Peak limiter.
Obrázek
ObrázekPresetovou výbavu tentokrát nahrazuje soupis hlasitostních norem a doporučení, od globálních až po některé národní, je samozřejmě možné vytvářet vlastní presety nastavení v případě netypických požadavků. Každý z presetů lze individuálně modifikovat. Vizuální podoba pluginu je opět v duchu jednotné linie výrobce, indikace hodnot je přehledná a dobře čitelná. Mimo detailní výsledky statistiky, dokonce s vyznačením tolerance hodnot, je možné zobrazit i hlasitostní historii v průběhu celého programu (zvukového souboru), kde lze dobře vidět problematická místa v závislosti na čase.

Je na místě upozornit na důležitou zvláštnost, která vyplývá z architektury pluginu. Vzhledem k tomu, že analýza hlasitostních a dynamických poměrů probíhá prediktivně (aby bylo možno průběžně indikovat integrovanou hlasitost), nepracuje tento plugin v reálném čase a nelze jej tedy hledat v seznamu pluginů zařaditelných do inzertního bodu DAW. Výpočet výsledné hlasitosti a dynamiky je možný pouze off line, např. v pro Tools v rámci Audio Suite. Výpočet však probíhá rychleji než je reálný čas nahrávky.

Stejně jako Final Mix, podporuje i Loudness Control surroundové formáty, tentokrát pouze do 5.1. Je tedy použitelný i pro závěrečnou úpravu prostorových nahrávek. Práce s pluginem je velmi intuitivní, ve většině situací se lze omezit na volbu příslušné normy.

Závěr
Oba nové produkty iZotope jsou zdařilé a velmi užitečné. Stanou se vítanými pomocníky na zvukových pracovištích, kde záleží nejen na estetickém pojetí výsledného mixu, ale i na striktním dodržení technických podmínek. Zejména RX Loudness Control je významným prvkem napomáhajícím dodržování a prosazování hlasitostních norem. Stěžejní oblast využití spatřuji na pracovištích zabývajících se zejména audiovizuální tvorbou a zvukem pro média. Netvrdím, že je to jediná oblast jejich použití. Víme ovšem, že například v oblasti produkce CD tak zvaná válka hlasitostí stále trvá.

Výrobce: iZotope
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.

Aleš Dvořák
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět