Sony SpectraLayers Pro

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

Sony SpectraLayers Pro

Příspěvek od ales.dvorak »

Zvuk rozkrájený na jemné plátky.
14. 11. 2012

ObrázekFirma Sony Creative Software má na svém kontě celou řadu velmi užitečných programů i plug-inů, které jistě není třeba představovat. Stačí říci Sound Forge, CD Architect, Vegas a další zaklínadla a téměř každý pracovník se zvukem ví, o co se jedná. Firma nyní uvedla novinku, která představuje skutečnou revoluci ve zpracování zvukových signálů a mění koncept práce se zvukem, zejména způsob jeho úprav. Představuje se SpectraLayers Pro.

Změňte svoje myšlení
SpectraLayers Pro je samostatná aplikace sloužící k mnohostranným úpravám jednoduchých i komplexních zvukových signálů. To by nebylo ještě nic neobvyklého, takový výrok lze napsat o celé řadě softwarových aplikací pro zpracování zvuku a ten, kdo někdy používal některý z restauračních programů (např. iZotope RX, ReTouch apod.), získá snadno dojem, že zobrazení zvuku jakožto frekvenčních pásem není nic neobvyklého. Kdo chce však opravdu pracovat se SpectraLayers Pro, musí změnit svůj pohled na zvuk.

Obvyklý pohled na průběh zvukového signálu je časově amplitudový. Jen jaksi samozřejmě si přitom uvědomujeme existenci frekvenčního spektra, tedy to, že komplexní zvuk je složen z mnoha kmitočtů zastoupených v jednom okamžiku s různou úrovní. Tento fakt je zobrazitelný frekvenční analýzou (např. FFT) a jsou na něm založeny výše zmíněné restaurační programy, ale i řada dalších.

Přístup SpectraLayers je jiný. Svým pojetím připomíná vertikální pohled na hudební partituru a pohled na zvuk je v tomto případě spíše pohledem skladatele. Zjednodušeně řečeno je přínos tohoto programu především v tom, že zachází ve svých možnostech dál než restaurační software a to tím, že umožňuje rozložení zvuku na vrstvy a každou vrstvu dovolí zpracovávat odděleně. Výsledky úprav v jednotlivých vrstvách je možné následně opět složit do nového celku. Tento princip je podobný tomu, na němž jsou založeny grafické programy, jako např. Photoshop. Takovýmto způsobem se o zvuku dosud nepřemýšlelo, pojďme se proto podívat na praktický význam programu SpectraLayers.
Obrázek
Vzhled a provedení
Vzhled aplikace je vcelku běžný, pracovní okno je rozměrné a obsahuje velké množství informací. Některá pole a popisy jsou proto hůře čitelné, záleží samozřejmě na rozlišení použitého monitoru. V horní a levé části pracovního okna jsou rozmístěny ikony nástrojů, kterých je celá řada. Jejich správný výběr vede vždy ke konkrétnímu pracovnímu postupu, vhodnému pro specifickou analytickou nebo korekční úlohu.

Za povšimnutí stojí také tlačítka transportních funkcí umístěná na horní liště. Překvapí fakt, že kromě funkce přehrávání a posunu v materiálu program SpectraLayers umožňuje i záznam. To ho předurčuje i k další oblasti využití, o níž ještě bude řeč. Mimo to na horní liště najdeme i zoomovací nástroje a indikátory polohy kurzoru nebo výběru a regulátory zobrazení.

Pravá strana pracovního okna je vyhrazena práci s vrstvami. Obsahuje seznam vytvořených vrstev (opět s přehrávacími funkcemi), seznam zvukových kanálů (program umožňuje i zpracování vícekanálového zvuku) a okno historie, které zobrazuje jednotlivé pracovní úkony. Jako u každého nového programu je třeba si na rozmístění ovládacích prvků zvyknout, ale po krátké praxi je ergonomie a pohotovost ovládání velmi dobrá.

Střední, největší část okna zobrazuje audiomateriál, a to ve formě výskytu jednotlivých frekvencí v čase. Pro pohodlnou a přesnou práci je důležité správně si nastavit jas a kontrast zobrazení, protože detailnost pohledu na zvukový materiál se se změnou zobrazení výrazně mění. Umožňuje to soustředit se na právě zpracovávanou součást komplexního zvuku.

Instalace a uvedení do činnosti
Instalace programu je jednoduchá a nepřináší obtíže. Po zadání sériového čísla proběhne samočinně instalační proces a program je prakticky připraven k použití. To je velmi příjemné a u produktů renomované firmy vlastně i samozřejmé. Pro zájemce o práci se SpectraLayers mám však jedno méně příjemné upozornění. Program je totiž velice náročný na výpočetní sílu počítače. Tomuto nároku odpovídají pouze moderní stroje s operačními systémy počínaje Windows Vista a OS 10.6. Zcela specifické nároky má program na grafiku počítače, a to zvláště na platformě PC, kde výrobce určuje nejen podporované grafické karty, ale i přesně specifikované ovladače. Na platformě Mac je předepsána kompatibilita grafické karty. Instalátor tyto parametry ověřuje a v případě neshody instalaci nespustí. Je to pochopitelné, protože v průběhu činnosti program neustále provádí náročnou frekvenční analýzu v reálném čase a výsledky musí zobrazovat na odpovídající úrovni, aby byla zaručena přesnost výběru a extrakce jednotlivých vrstev.

Program SpectraLayers přehrává širokou škálu zvukových i zvukově obrazových formátů, počínaje AAC a WMA konče, do velké většiny z nich dokáže i zapisovat. Portfolio samozřejmě zahrnuje pro přehrávání i zápis všechny formáty používané v profesionální praxi.
Obrázek
Pracovní postupy
Dostáváme se nyní k praktickému využití SpectraLayers. Z přehledu nejběžnějších pracovních postupů vyplynou i oblasti využití tohoto programu.
Na počátku jakékoli zvukové úpravy stojí analýza. V rámci spektrální analýzy je možno zobrazit jednotlivé izolované frekvence a jejich harmonické, celá frekvenční pásma a oblasti procházející přes více pásem. Tak lze přesně specifikovat oblasti, s nimiž program dále pracuje, tedy např. zdroj možného rušení jako je brum, šum, ale i zdroje, které mají nekonstantní tónovou povahu, s nimiž si běžné restaurační programy poradí jen obtížně, jako jsou např. sirény, zvony apod. Jednotlivé vybrané objekty lze pak extrahovat do separátních vrstev a každou tuto vrstvu lze zpracovat zvlášť. Z původních komponent komplexního zvuku se stávají samostatné zvukové objekty jako základ nové modifikované zvukové kompozice.

ObrázekDalším pracovním postupem jsou manipulace s jednotlivými vrstvami. Ty lze libovolně upravovat v časové, frekvenční i dynamické doméně, lze rovněž manipulovat s jejich fází. V rámci SpectraLayers lze pro takové úpravy použít plug-iny, které jsou v počítači instalovány, další nástroje nabízí program sám. Vrstvy lze i kombinovat - kopírovat a vkládat, takže vznikají nové modifikované dílčí celky. Zde již vidíme velký tvůrčí potenciál tohoto programu nejen pro analýzu a korekci, ale i pro tvorbu. Stejně tak jako lze vybrané vrstvy nebo zvukové prvky potlačovat, zejména pokud se týká odstraňování ruchů, lze je i zesilovat, tedy zdůrazňovat žádoucí komponenty pro dosažení nového účinku.

Program SpectraLayers vyžaduje od uživatele poněkud jiný způsob práce, který nevychází z globálního pohledu na zvuk, ale naopak z pohledu na jeho jednotlivé komponenty. Je zapotřebí si dokonale osvojit pracovní postupy a význam jednotlivých způsobů zobrazení, aby byl tento účinný nástroj také efektivní. Závěrečnou operací je vyrenderování nového upraveného celku zpět v komplexní zvuk, do jehož časově frekvenčního průběhu jsou zakalkulovány všechny provedené změny.
Obrázek
Možnosti využití
Možnosti využití programu SpectraLayers jsou velmi široké. Některé z nich známe i z jiných programů pro úpravy a restaurování nahrávek, v případě SpectraLayers je však práce na poli odstraňování nežádoucích ruchů a artefaktů z principu mnohem detailnější. Není to však jediná oblast nasazení tohoto softwaru. Protože lze, jak již bylo řečeno, s extrahovanými vrstvami pracovat i v časové doméně, je například možné vybrané komponenty posouvat oproti jiným apod.

Díky přesnému vymezení oblastí zájmu lze pomocí SpectraLayers účinně eliminovat šum, brum a jiné nežádoucí zvuky, a to i tehdy, nemají-li konstantní průběh. Právě možnost přesného vymezení objektu zájmu a možnost individuální práce s ním cílí SpectraLayers i do forenzní oblasti. Dovedu si dobře představit kriminalistickou analýzu např. řeči prováděnou tímto programem.

Mimo využití SpectraLayers jako extrakčního a korekčního nástroje je však ještě celé rozsáhlé pole činností, kdy se tento program uplatní jako nástroj kompoziční, neboť právě možnost zpětného složení (renderování) výsledného zvuku je jednou ze zásadních předností tohoto nástroje. Možnost separátně upravit jednotlivé komponenty a dát jim jinou pozici na časové ose znamená vytvořit novou zvukovou významotvornou kompozici. Proto je tento program vhodným nástrojem pro sound design a možná i pro práci soudobých hudebních skladatelů.

Program SpectraLayers umožňuje vstoupit do již smíchaného komplexního zvuku, znovu jej dekomponovat a nově složit. Proto je možné použít jej tam, kde se již záchrana zdá nemožná, ale není všemocný. Je potřeba si dobře uvědomit, že přestože lze jeho princip přirovnat ke krájení mikroskopických preparátů, jsou těmito jemnými plátky stále jen kmitočty nebo jejich skupiny.

Závěr
Program SpectraLayers je bezesporu vynikajícím nástrojem. Umožňuje podívat se na zvuk zcela jiným pohledem, který je nejen potřebný, ale v mnohém i inspirativní. Přestože je jeho ovládání a rutinní zvládnutí zpočátku obtížnější, přináší nové možnosti zpracování zvuku. Je to program pro specialisty, kteří jej budou denně používat, v domácím studiu se patrně neuplatní, přestože propagační texty mu přisuzují vlastnosti až zázračné. Za vším však stojí pouhopouhá fyzika. Tak je třeba SpectraLayers brát a s rozmyslem využít vynikající vlastnosti tohoto zajímavého analytického, korekčního a kompozičního nástroje.

Aleš Dvořák

Výrobce: Sony Creative Software
Zapůjčil: ERPEA s.r.o.
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět