Waves InPhase

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

Waves InPhase

Příspěvek od ales.dvorak »

Výkonný nástroj pro řešení fázových problémů v nahrávce.
9. 8. 2012

Aniž bych cokoli zjišťoval a ověřoval, troufnu si tvrdit, že firma Waves patří mezi nejznámější a nejvýznamnější výrobce zvukového softwaru na světě. Její výrobky tvoří základní výbavu nesčetných studií a jsou považovány za standard v této oblasti, a to i přesto, že bychom nepochybně našli konkurenční výrobky srovnatelné a někdy i lepší.

Software Waves však pokrývá oblast zvukového zpracování velmi komplexně, a tak hledat sestavu plug-inů jiného výrobce je pro mnoho uživatelů vlastně zbytečné. Mimo všeobecně rozšířené plug-iny pro úpravu spektrálních, prostorových či dynamických vlastností zvuku, plug-inů zacílených na restaurování poškozeného audiomateriálu nebo na závěrečné masteringové úpravy, najdeme ve výrobním programu firmy i plug-iny docela speciální, které nacházejí využití teprve na základě důkladnějších znalostí zvukařské problematiky. Dnes se na jeden takový podíváme. Jde o plug-in InPhase, jehož úkolem je zjistit popř. opravit nedostatky audiomateriálu (pořízeného nebo smíchaného z více zdrojů), které vznikají v důsledku fázové inkoherence.

Trochu málo teorie
Fázová koherence, jinak řečeno soufázovost, je zásadním prvkem, který ovlivňuje slučování několika signálů, tedy to, co všichni zvukaři znají pod pojmem mixáž. Všude tam, kde je zvuk snímán několika mikrofony, dochází k fázovým problémům.

Představme si situaci, která je při záznamu zvukových signálů zcela běžná, například snímání bicí soupravy nebo celého symfonického orchestru mnoha mikrofony. Vlivem rozdílných vzdáleností jednotlivých dílčích zdrojů zvuku od mikrofonů dorazí zvukové vlny na jednotlivé mikrofony v rozdílném čase, tedy s rozdílnou fází. V případě bicí soupravy zvuková vlna od malého bubínku vyvolá mikrofonní signál dříve na spotovém mikrofonu blízko tohoto bubínku než na mikrofonech, které snímají soupravu jako celek. Stejně tak pomocné mikrofony snímající v orchestru třeba klarinety generují příslušný signál dříve než hlavní mikrofonní systém umístěný před orchestrem. Při sloučení těchto mikrofonních signálů pak dochází k fázovému sčítání a odčítání v závislosti na hodnotě fázového posunu. To má za následek zesílení či zeslabení určitých kmitočtových pásem. Tento jev je podle svého tvaru při grafickém znázornění nazýván hřebenový filtr a je postrachem a velkým nepřítelem kvalitní mixáže, neboť zásadně ovlivňuje barevný charakter výsledného zvuku a celou mixáž činí nepřehlednou ve výsledném stereoobraze. Řešením tohoto problému je zásah do časových proporcí mikrofonních signálů takovým způsobem, aby byla zajištěna soufázovost. Jedním z nástrojů, které to umožňují, je právě plug-in firmy Waves s výmluvným názvem InPhase.

Rodina InPhase
Plug-in InPhase je dodáván v několika funkčně poněkud odlišných provedeních v mono i stereo verzi, každé z nich má jinou funkci a oblast použití. Základní provedení InPhase je plně vybaveným nástrojem pro rozsáhlé a detailní úpravy fázových poměrů v jednotlivých kanálech mono i stereo. InPhase LT je odlehčenou verzí, která se uplatní v případě potřeby rychlé korekce, protože není vybavena tolika ovládacími prvky a práce s ní je intuitivní. Postrádá však grafické zobrazení zvukových vln, které mají být uvedeny do shodné fáze.
ObrázekObrázek
Obě tyto verze jsou dostupné také v provedení Live, které se vyznačuje nulovou latencí. Je tedy vhodné pro použití přímo při natáčení jako plug-in v jednotlivých záznamových kanálech. U verzí InPhase a InPhase LT udává výrobce latenci 20 milisekund, což pro mixáž nehraje roli, při záznamu by to samozřejmě vadilo. Všechny verze InPhase mohou zpracovávat signály o vzorkovacím kmitočtu až do 96 kHz.

Princip činnosti
Elementárním principem činnosti je časový posun ošetřovaného signálu vůči signálu referenčnímu, například vůči hlavnímu mikrofonnímu systému. K tomu má InPhase dva korekční a několik analytických nástrojů, takže účinek korekčního zásahu je dobře zobrazitelný a měřitelný. Proto je možné kontrolovat korekční účinek nejen auditivně, ale i vizuálně. Je pravda, že problémy fázové inkoherence jsou dobře sluchem rozpoznatelné, ale je třeba, aby posluchač měl s tímto jevem předchozí auditivní zkušenost, aby dokázal hřebenový filtr slyšet. Vizuální kontrola je naopak natolik evidentní, že práce s fázovými korekcemi je umožněna i méně zkušenému. Kdo problémy neuslyší, těžko může přistoupit k jejich nápravě.

Mimo aplikaci časového posunu v kladném i záporném smyslu je InPhase vybaven také tak zvanými allpass filtry prvního a druhého řádu. Jsou to filtry, které ovlivňují nikoli amplitudu jednotlivých kmitočtových pásem, ale jejich fázi. Tak lze fázové poměry ovlivnit a korigovat velice precizně, přesně podle aktuálního tvaru vzniklého hřebenového filtru.

InPhase na monitoru počítače
Vzhled plug-inu InPhase starší produkty firmy Waves moc nepřipomíná. Navazuje na současný trend v designu plug-inů a tváří se tedy jako skutečný fyzicky existující přístroj. Na jeho pracovní ploše nacházíme proto ovládací prvky graficky řešené tak, že připomínají skutečná tlačítka, přepínače a potenciometry. Také virtuální displeje usilují o zdání skutečnosti, a to až do takové míry, že výrobce si dal práci i se stínováním jejich jakoby vystouplých hran. Je to sice poněkud samoúčelné, ale na druhou stranu je nutné uznat, že plug-in působí velmi úhledně a zejména přehledně.
Obrázek
Pracovní okno je stranově logicky rozděleno na dvě základní části - ovládací a monitorovací, kterou lze podle potřeby skrýt. Pravá, monitorovací část obsahuje dominantní dvojitý displej určený pro vlnové zobrazení referenčního a upravovaného signálu. Pod ním se nachází měřič korelace, jaký známe např. z mixážních stolů vyšší kategorie. Zde má za úkol indikovat okamžitý stav fázové koherence a jeho změnu po korekčním zásahu.

Levá část obsahuje všechny ovládací prvky. Je rozdělena v souhlasu s dvojitým displejem naproti na dvě sekce pro řízení referenčního i upravovaného kanálu. Pod ovládacími prvky najdeme ještě monitorovací sekci, která poskytuje všechny možnosti pro poslech jednotlivých kanálů, jejich sloučený monofonní poslech (velmi důležitý) a rozdělený (split) poslech obou zpracovávaných kanálů do levé a pravé poslechové větve.

InPhase je po stránce vzhledu vyřešen velmi dobře. Je dostatečně velký, takže všechny hodnoty jsou dobře čitelné i nastavitelné. Waves také poskytuje zájemcům soupis svých klávesových zkratek, pomocí nichž je ovládání ještě pohodlnější a rychlejší.

Praktické použití
Na počátku tohoto článku jsem uvedl, že plug-in InPhase je prostředek užitečný, vzhledem k tomu, že fázové problémy jsou velmi časté a nepříjemné. Každý nástroj, který je pomůže vyřešit, je velmi vítán. Bylo by ale dobré, kdyby práce s takovýmto nástrojem byla snadná a intuitivní. Aplikace InPhase při řešení banální fázové inkoherence je však natolik složitá, že návod k ní nazvaný v manuálu Quick Start Guide (sic) obsahuje asi 20 bodů a zabírá pro každý pracovní postup jednu celou stranu, kterou je nutné podle mé zkušenosti přečíst několikrát. Rutinní zvládnutí pracovního postupu je třeba delší dobu cvičit, než přejde takříkajíc do krve.

Například v případě opravy fázového posunu v rámci postprodukce je třeba svést referenční a opravovaný kanál do stereofonního pomocného kanálu, zde provést nastavení časového posunu a allpass filtru a nastavené hodnoty přenést do monofonní nebo zjednodušené LT verze plug-inu, který bude zařazen do postiženého kanálu. Znamená to překonfigurování stop, vstupů a výstupů (např. v Pro Tools) a zpětnou rekonfiguraci. Má-li se k referenčnímu kanálu nastavovat několik kanálů, v nichž je zaznamenán signál podpůrných mikrofonů v orchestru, nebo srovnat všechny mikrofonní signály bicí soupravy vzhledem k ambientnímu stereofonnímu systému, představuje to zdlouhavý úkol.

Mnohem jednodušší v tomto případě je zaznamenat impulsní signál v blízkosti každého podpůrného nebo dílčího mikrofonu a odečíst časovou disproporci k tomuto signálu zachycenému hlavním mikrofonním systémem. Pak stačí nastavit v každém kanále příslušné zpoždění pomocí jednoduchého plug-inu Delay, kterým bývá běžně vybavena každá slušnější DAW aplikace. Práce s InPhase je však mnohem přesnější a díky promyšlené monitorovací sekci je možné slyšet korekční úpravy okamžitě.

Větší význam má InPhase při postprodukčních úpravách již smíchaných stereofonních snímků, kde se případné fázové problémy, většinou vzniklé nerespektováním zásad stereofonie, odstraňují obtížně. V monitorovacím okně InPhase lze s velkou přesností inkoherenci mezi levým a pravým kanálem lokalizovat a opravit. V tomto případě se ukazuje jako vhodnější postup s použitím allpass filtrů zacílených na konkrétní postižený kmitočet, neboť časový posun celého kanálu by mohl stereoobraz vážně deformovat.

Závěr
Plug-in InPhase firmy Waves je sofistikovaným nástrojem pro opravu fázových problémů vznikajících při snímání zdroje zvuku několika mikrofony a jejich následné mixáži. InPhase umožňuje ošetření techto potíží jednak již při záznamu (jako náhrada digitálních mixážních stolů s nastavitelným zpožděním kanálů vůči sobě) a jednak v procesu postprodukce. Práce s ním je poněkud zdlouhavá, ale velmi precizní. Po bezpečném osvojení pracovního postupu a při dostatku času se stane velmi užitečným pomocníkem, protože ten, kdo si poslechne a porovná fázově neošetřený a ošetřený mix, význam InPhase ocení.

Aleš Dvořák

Výrobce: Waves
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět