iZotope Insight

Odpovědět
ales.dvorak
Příspěvky: 48
Registrován: 11 úno 2004 14:19

iZotope Insight

Příspěvek od ales.dvorak »

Významný průvodce světem měření audia.
26. 3. 2013

ObrázekFirma iZotope je již mnoho let známá dnes již bohatým portfoliem nástrojů pro zpracování audiosignálů, a to po technické i tvůrčí stránce. Ať již se jedná o plug-iny nebo samostatné aplikace, vždy představují pokroková řešení a promyšlenou koncepci. Nástroj, který dnes představím, není nástrojem tvůrčím, ale je určen k tomu, aby zvukovou tvorbu udržel v mezích, které předpisují normy a doporučení a také k tomu, aby vizualizoval důležité parametry audiosignálu mající vliv na výslednou podobu zvukového snímku. Řeč je o multifunkčním plug-inu pro měření a analýzu audiosignálu, jímž je iZotope Insight.

Dvakrát měř...
Pohybovat se volně v bezbřehém světě tvorby není za určitých okolností zas tak složité, zvláště v současném období vládnoucí postmoderny, kdy je „vše dovoleno“. Složitější však je dodržet vše, co je přes to přese všechno předepsáno, aby se zvukové dílo prosadilo i v oblasti institucí, které musí být při své činnosti vázány normami a doporučeními vedoucími nejen k tomu, aby si příslušná instituce zachovala svoji charakteristickou tvář, ale také k tomu, aby byly splněny technické podmínky zaručující bezchybný přenos signálu k posluchači. Mám nyní na mysli nejen vysílání, ale i audiovizuální tvorbu šířenou v kinech, na CD a DVD.

Nejde však jen o to, aby snímek splnil institucionální parametry. Měření a analýza audiosignálu jsou velmi užitečné i v procesu tvorby, protože mohou názorně ukázat na zdroje problémů technického rázu, které ovšem mají své negativní důsledky i v umělecké a estetické rovině práce se zvukem.

Co umí Insight
Uvedl jsem hned na začátku, že Insight je multifunkční nástroj pro měření a analýzu audiosignálu. Spojuje v sobě (jako již tradičně v rámci jednoho pracovního okna) několik dílčích měřicích nástrojů. Insight tedy pokračuje v trendu firmy iZotope sdružovat nástroje do jednoho prostředí, což má výhody jak ergonomické, tak i technické, jak bylo vysvětleno už u plug-inů Ozone a Alloy. Hlavní technickou výhodou je to, že výpočty jednotlivých měřicích úloh probíhají v rámci jednoho prostředí.

Insight obsahuje spektrograf, spektrální analyzér i analyzér zvukového pole s korelátorem, což by nebylo nijak výjimečné, takové vybavení mají i plug-iny jiných výrobců. Insight je však vybaven dvěma měřicími nástroji, které z něj dělají plug-in velmi důležitý již dnes, ale hlavně v blízké budoucnosti. Mluvím o měření hlasitosti a záznamu jejího vývoje a průběhu během celého pořadu, jinými slovy zvukového souboru.

Válka hlasitostí a její důsledky
Nejen v poslední době jsme svědky někdy až úporného boje o hlasitost zvukových nahrávek. Na půdorysu tohoto článku není možné problém dlouze probírat, ostatně udělal to již Jindřich Kravařík, který věnoval této problematice článek v PiXELu 10/2012 na který v několika větách navazuji.

Snaha o stále se zvyšující hlasitost zvukových nahrávek nemá jiný cíl než komerční (nehledě ke vztahu hloubky modulace a dosahu vysílačů v rozhlasovém vysílání). Hlasitě znějící snímek upoutá posluchače snáze než slabší konkurence. Zejména proto na zvyšování hlasitosti dbají hlavně manažeři nahrávacích společností. Negativní důsledky, které tato snaha přináší, bohužel zasahují technickou i uměleckou rovinu snímků. Jde zejména o zkreslení a další důsledky masivní komprese v technické rovině a degradaci dynamiky a hudebního obsahu v rovině umělecké. Pro posluchače je však mimo to nejnepříjemnější pocit rozdílné hlasitosti navazujících pořadů ve vysílání a z toho plynoucí nutnost neustále upravovat hlasitost na přijímači. Vznikla proto snaha fenomén hlasitosti nějakým způsobem standardizovat.

V roce 2011 spatřil světlo světa dokument Evropské vysílací unie (EBU) známý jako Doporučení EBU č. 128. Přináší technické aspekty měření a projekt standardizace hlasitosti, založený na nových obecně uznávaných jednotkách hlasitosti (Loudness Unit - LU) namísto měření špiček signálu, které o hlasitosti nic nevypovídá. Očekává se, že se toto doporučení stane v průběhu doby závazným.

Firma iZotope na tuto situaci zareagovala stejně jako někteří jiní výrobci softwaru právě plug-inem Insight, který hlasitost dokáže měřit a zaznamenávat. To je jeho největší přínos, pro který se jistě stane vyhledávaným nástrojem zejména v postprodukčních studiích.

Vzhled a provedení
Insight nezapře svoji rodinu. Jeho vzhled je plně v souladu s dalšími plug-iny Ozone 5 a Alloy 2. Znamená to, že jeho pracovní okno je velké a dobře přehledné. Zahrnuje všech 5 měřicích nástrojů, jejichž všechny ovládací prvky i architekturu nastavovacích menu ve složce Options uživatel Ozonu a Alloye důvěrně pozná a bez problému porozumí jejich funkci. Aby byla přehlednost při práci ještě lepší, je možné jednotlivá dílčí okna maximalizovat na velikost ústředního okna, popřípadě je zcela skrýt. Tak je možné upravit vzhled plug-inu pro konkrétní měřicí úlohu. Je-li okno maximalizováno, zpřístupní se v něm další, detailnější ovládací a nastavovací prvky. V maximalizovaných oknech lze v některých případech volit i velikost výřezu zobrazení (zoom). Vzhled plug-inu se pochopitelně modifikuje při použití v dvoukanálovém nebo vícekanálovém režimu.
Obrázek
Jednotlivé moduly
Spektrograf slouží ke sledování zastoupení jednotlivých frekvencí v čase. To je užitečné např. k lokalizaci rušivých hluků, jako jsou například brum nebo jiné ruchy tonálního charakteru. Stejně dobře je možné sledovat třeba průběh melodie, zpěvního hlasu apod. Insight nabízí dvoj a trojdimenzionální mód zobrazení, což umožňuje vizualizaci podle konkrétní potřeby uživatele. Trojdimenzionální zobrazení lze navíc natáčet do různých směrů a tak získat pohled na tu část spektra, která je v tom okamžiku důležitá. Zoomování měřicích škál je samozřejmostí, stejně jako to, že analýzu, která normálně probíhá v reálném čase, lze zastavit a prozkoumat při nepřerušeném přehrávání. Modul spektrografu nabízí zajímavou funkci přístupnou ve vícekanálovém pracovním režimu, a to barevné rozlišení spektrogramů jednotlivých kanálů ve společném okně. Pomocí funkce Meter Tap je možné každému analyzovanému kanálu přiřadit barvu pro jejich přesnou identifikaci.
Obrázek
Spektrální analyzér je standardním nástrojem pro získání informace o kmitočtové podobě audiosignálu, který poskytuje přehledný tradiční obraz spektra. Lze volit podobu zobrazení, integrační čas i způsob výpočtu. Tento modul nijak nevybočuje z tradičního pojetí a je pro rychlou přehlednou analýzu základním nástrojem.

Také analyzér zvukového pole je nástrojem známým a obvyklým. Je užitečný zejména při mixáži, kdy podává informaci o směrovém i energetickém rozložení stereoobrazu a fázových poměrech v něm. Rovněž zde můžeme měnit způsob zobrazení i metodu detekce. Nutno říci, že tento modul je nejužitečnější při analýze mixáže surroundového zvuku, kdy je rozložení zvukového pole velmi důležité a zásadním způsobem určuje výslednou podobu zvukového snímku.
Obrázek
Z hlediska toho, co bylo uvedeno na počátku, jsou nejdůležitějšími moduly plug-inu Insight měření úrovní a hlasitosti a záznam průběhu hlasitosti. Modul měření úrovní a hlasitosti je komplexním nástrojem, který podává souhrn informací o špičkové i efektivní úrovni snímku s volitelnou variantou měření podle metodiky Boba Katze (K-system), ale hlavně o hlasitosti, a to ve smyslu doporučení EBU, o němž byla řeč na počátku. Údaje o hlasitosti zahrnují hodnotu hlasitosti okamžitou (s integračním časem 400 ms), krátkodobou (integrace 3 s) a integrovanou (s integrací přes celou délku trvání programu). Měřicí škály jsou volitelné podle jednotlivých dílčích metodik EBU (European Broadcasting Union) i ITU (International Telecommunication Union), takže Insight je univerzálně použitelný pro nasazení ve všech oblastech práce se zvukem. V tomto příspěvku není možné jednotlivé metodiky rozebírat, znovu odkazuji na výše uvedené texty Jindřicha Kravaříka. Odečítání indikovaných hodnot je přehledné. Protože je pracovní okno poměrně velké, vycházejí stupnice dostatečně dlouhé.
Obrázek
Zajímavým nástrojem je zobrazení historie hlasitosti. Přináší informaci o vývoji hlasitosti po dobu trvání programu a názorně indikuje překročení předem nastavené meze (což bývá nejčastěji hodnota 24 LUFS - v souladu s doporučeními). To je jistě velmi užitečné, ovšem kdyby nebylo možné tyto indikované průběhy nějakým způsobem fixovat a později analyzovat, unikly by v reálném čase a nebylo by možné vyvodit z nich patřičné důsledky např. pro opravu mixáže. Insight naštěstí poskytuje v tomto nástroji k fixování hned několik možností. Jednak lze uložit grafickou podobu historie hlasitosti, jednak je možné tuto podobu transformovat do tabulky (a použít kdekoli v textu). Třetí možnost je velmi zajímavá, užitečná a navíc vtipná: Insight zde využívá obecné vlastnosti všech významnějších DAW a sice automatizovat plug-iny pomocí křivek. Zde se sice nic neautomatizuje, ale křivky se využívají k zakreslení průběhu hlasitosti přímo do prostředí DAW, resp. do grafické podoby audiostopy. Tato funkce umožňuje označit přímo v audiostopě problematická místa a provést v nich patřičné korekční zásahy.

Jako u dalších produktů iZotope je třeba pochválit také výběr, uspořádání a organizaci presetů. Jsou vytvořeny pro mnoho typických masteringových situací, vždy s takovým rozložením a nastavením nástrojů, které je pro danou situaci nejvýhodnější. Uživatelská práce s presety a jejich hierarchizace je opět samozřejmostí.

Instalace a uvedení do provozu
Uvedení do provozu je stejně snadné jako u všech produktů iZotope, které jsem měl možnost testovat. Instalace proběhla bez problémů a proces autorizace je stejný jako u ostatních produktů, tedy buď pomocí klíče iLok, nebo online pomocí systému challenge-response. V tomto případě dovoluje iZotope chvályhodně instalaci na třech počítačích. Je třeba upozornit na to, že provoz plug-inu je náročnější na výpočetní výkon hostitelského počítače, protože Insight vlastně neustále provádí analýzu a výpočet mnoha hodnot v reálném čase. U moderního hardwaru to nepředstavuje problém, ale přesto je třeba s tím počítat (např. zrychlený chod ventilátoru u přenosných počítačů).

S plug-inem iZotope Insight se můžeme setkat ve dvou provedeních. Je implementován do měřicí sekce produktu iZotope Ozone 5 Advanced (který je však možná až nesmyslně drahý) a také jej lze zakoupit jako samostatný plug-in, který pak funguje v inzertních bodech audiokanálů DAW.

Insight je možné provozovat na operačních systémech Windows (XP, Vista, 7 a 8) i Mac OS (Intel). Pro univerzální použití v široké řadě DAW pro audio i video editaci se reprezentuje ve formátech RTAS, AAX, AudioSuite, VST, VST3, Audio Unit a DirectX.

Závěr
Se zájmem očekávaná situace, kdy měření a úprava hlasitosti začnou být závazné pro veřejně distribuované audioprogramy a audiovizuální díla, donutila mnoho výrobců zareagovat a uvést na trh příslušné měřicí nástroje. Insight představuje v tomto kontextu zdařilý výrobek s mnoha užitečnými vlastnostmi. Dává možnost analyzovat a měřit nejdůležitější parametry audiosignálu a případně upravovat výstupní podobu audia v souladu s doporučovanými metodikami měření hlasitosti. Má tedy šanci stát se (ovšem vedle jiných podobných produktů) průmyslovým standardem. K tomu je však třeba dodat, že jeho vlastnosti využije pouze ten, kdo dovede naměřené hodnoty nejen číst, ale také interpretovat. Mám za to, že zde čeká mnoho pracovníků se zvukem ještě mnoho práce.

P. S.
Plug-in iZotope Insight je krásný a sofistikovaný nástroj. Čtenářům však nesmí zůstat skryto, že měření v jednotkách hlasitosti je možné zvolit i v prostředí standardního plug-inu Ozone 5. Základní zjednodušenou informaci o hlasitosti pro uvedení audioprogramu do souladu s doporučením lze tedy získat za podstatně méně peněz.

Aleš Dvořák

Výrobce: iZotope
Zapůjčil: Mediaport Pro s.r.o.
PROFIL AUTORA: PhDr. Aleš Dvořák
V oboru zvukové tvorby se pohybuje již více než 30 let. Mimo nutné technické vzdělání se věnoval i mezioborovému studiu umělecko teoretických disciplin na Karlově univerzitě. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro mnoho tuzemských i zahraničních hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty a rád spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění v předních světových recenzích časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze. Jeho odborná činnost je zacílena na umělecko estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky.

Odpovědět